Pезолюция на Генералната Асамблея на ACE 02/19 относно Решението на Съда на Европейския съюз (ECJ) по процедурата за нарушение на германските ценови тарифи – HOAI (Официални тарифи за архитектурни и инженерни услуги) – от 4 юли 2019 г. P (C377 / 17)

Pезолюция на Генералната Асамблея на ACE 02/19 относно Решението на Съда на Европейския съюз (ECJ) по процедурата за нарушение на германските ценови тарифи – HOAI (Официални тарифи за архитектурни и инженерни услуги) – от 4 юли 2019 г. P (C377 / 17)

Генералната Асамблея на Съвета на архитектите на Европа приветства факта, че Съдът на Европейския Съюз (ECJ), в своето решение във връзка с процедурата за нарушения на Европейската комисия срещу Германия  отнасяща се до задължителните минимални и максимални тарифи по скалата на възнагражденията на архитектите и инженерите (HOAI) посочи нови възможности за обосновка и мотиви за професионално регулиране.

Генералната Асамблея приветства факта, че Съдът на Европейския Съюз (ECJ), в мотивите на решението си:

– признава че запазването на качеството на изградената околна среда, накратко „Baukultur“, както и екологичното строителство, пряко свързано с качеството на проектантската дейност, са от обществен интерес и следователно представляват първостепенни съображения, свързани с обществения интерес, както са дефинирани в Директивата за услуги 2006/123 / ЕС, а именно:

– качество на работата;

– защита на потребителите и бенефициентите на услуги;

– опазване на културното наследство;

– културни политики;

– устойчивост на сградите и околната среда;

– подчертава, че налагането на минимални тарифи може да е подходящо за гарантиране на качеството на изградената среда и на самата околна среда в съответствие със защитата на потребителите и обществения интерес;

– подчертава, че в този случай е необходима последователна и съгласувана система, в която определени задачи могат да бъдат предоставяни само от лица със съответните високи квалификации, включително количествени и качествени изисквания за обучение;

-подчертава, че при липса на размер на възнагражденията, определени пазарни ситуации могат да доведат до ценова конкуренция между доставчиците на проектантски услуги, което води до намаляване на качеството и в крайна сметка до елиминиране на операторите, предлагащи висококачествени услуги;

-подчертава, че държавите-членки трябва единствено да докажат, че тяхната регулация може да допринесе значително за преследваните цели. Не е необходимо обаче да представят такива доказателства.

Генералната асамблея на САЕ приветства тези точки и този положителен подход, тъй като те подчертават важността на Baukultur, устойчивостта и защитата на потребителите, както и решаващото значение на висококачествените услуги.

Барселона, 22 ноември 2019

 

 

Resolution of the ACE General Assembly 02/19 on the ECJ judgment in the infringement procedure on the German fee scale – HOAI – of 4 July 2019 (C377/17)

 

 

The General Assembly of the Architects’ Council of Europe welcomes that the European Court of Justice (ECJ), in its judgment in the infringement procedure of the European Commission against Germany concerning the binding minimum and maximum tariffs of the fee scale for architects and engineers (HOAI) has pointed out new possibilities of justification and reasons for professional regulation.

The General Assembly welcomes that the ECJ, in the reasoning of the judgment:

  • acknowledges that the preservation of the quality of the built environment, in short “Baukultur”, as well as ecological building directly linked to the quality of planning work, are of public interest and therefore constitute overriding reasons relating to the public interest as defined by the Services Directive 2006/123/EC, notably:
  • quality of the work;
  • protection of consumers and beneficiaries of services;
  • preservation of the cultural heritage
  • cultural policies;
  • sustainability of buildings and the environment.
  • underlines that the imposition of minimum tariffs may be suitable to secure the quality of the built environment and the environment itself in line with consumer protection and the public interest.
  • emphasises that in this case, a consistent and coherent system is required in which certain tasks may only be provided by persons with the relevant, high quality qualifications including quantitative and qualitative training requirements.
  • stresses that, in the absence of a fee scale, particular market situations may lead to price competition between planning service providers, resulting in a decrease in quality and, ultimately, in the elimination of operators offering high quality services.
  • underlines that Member States solely need to demonstrate that their regulation is capable of making a significant contribution to the objectives pursued. However, they do not need to produce such evidence.

The General Assembly of the Architects’ Council of Europe welcomes these points and this positive approach as they underline the importance of Baukultur, sustainability and consumer protection as well as the crucial importance of high quality services.

 

Barcelona, 22 November 2019