ЧЛЕНСТВО В КАБ

АРХИТЕКТИ

Пълна проектантска правоспособност (ППП)

Български граждани:

Чуждестранни граждани на страни членки на ЕО:

 • Копие от документ за самоличност, съдържащ данни за гражданство на лицето – заверен от заявителя с „вярно с оригинала“ и подпис.
 • Заявление образец 5
 • Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование с образователно квалификационна степен „магистър”, специалност „архитектура”, придружена с приложение или академична справка издадена от акредитирано висше учебно заведение и превод на български език от лицензиран преводач.
 • Документ издаден от компетентен орган по признаване на професионална квалификация на държавата по произход, по постоянно пребиваване, или от председателя на КАБ, съдържащ данни за признатата професионална квалификация и правото за достъп до упражняване на професията „архитект” и че не са наложени ограничения или забрана.
 • Декларации (образец А)
 • Декларация(образец Б) с приложени доказателства за стаж по специалността, заверени от заявителя с гриф “вярно с оригинала”, цялостно изписване на трите имена и подпис.
 • Свидетелство за съдимост или удостоверение, издадено от компетентен орган на държавата по произход, или по постоянно пребиваване, че заявителят не е осъждан за престъпления от общ характер, с валидност шест месеца от датата на издаване, или клетвена, нотариално заверена декларация, ако съответната държава не издава такова удостоверение.
 • Актуална снимка.
 • Документ за платена такса за услуга.

Чуждестранни граждани на трети държави:

 • Копие от документ за самоличност, съдържащ данни за гражданство на лицето – заверен от заявителя с „вярно с оригинала“ и подпис.
 • Документ за постоянно или временно пребиваване в Република България.
 • Заявление образец 5
 • Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование с образователно квалификационна степен „магистър”, специалност „архитектура”, придружена с приложение или академична справка издадена от акредитирано висше учебно заведение и превод на български език от лицензиран преводач.
 • Документ издаден от компетентен орган по признаване на професионална квалификация на държавата по произход, по постоянно пребиваване, или от председателя на КАБ, съдържащ данни за признатата професионална квалификация и правото за достъп до упражняване на професията „архитект” и че не са наложени ограничения или забрана.
 • Декларации (образец А)
 • Декларация(образец Б) с приложени доказателства за стаж по специалността, заверени от заявителя с гриф “вярно с оригинала”, цялостно изписване на трите имена и подпис.
 • Свидетелство за съдимост или удостоверение, издадено от компетентен орган на държавата по произход, или по постоянно пребиваване, че заявителят не е осъждан за престъпления от общ характер, с валидност шест месеца от датата на издаване, или клетвена, нотариално заверена декларация, ако съответната държава не издава такова удостоверение.
 • Актуална снимка.
 • Документ за платена такса за услуга.

Ограничена проектантска правоспособност (ОПП)

Български граждани:

 • Копие от документ за самоличност- заверен от заявителя с “вярно с оригинала”, подпис и цялостно изписване на трите имена.
 • Заявление образец 2
 • Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, придружена с приложението към нея или академична справка или документ за призната професионална квалификация от Председателя на КАБ, ако дипломата е от чуждестранно учебно заведение.
 • Декларации (образец А)
 • Свидетелство за съдимост
 • Актуална снимка
 • Документ за платена такса за услуга

Чуждестранни граждани на страни членки на ЕО:

 • Копие от документ за самоличност, съдържащ данни за гражданство на лицето – заверен от заявителя с „вярно с оригинала“ и подпис.
 • Заявление образец 5
 • Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование с образователно квалификационна степен „магистър”, специалност „архитектура”, придружена с приложение или академична справка издадена от акредитирано висше учебно заведение и превод на български език от лицензиран преводач.
 • Документ издаден от компетентен орган по признаване на професионална квалификация на държавата по произход, по постоянно пребиваване, или от председателя на КАБ, съдържащ данни за признатата професионална квалификация и правото за достъп до упражняване на професията „архитект” и че не са наложени ограничения или забрана.
 • Декларации (образец А)
 • Свидетелство за съдимост или удостоверение, издадено от компетентен орган на държавата по произход, или по постоянно пребиваване, че заявителят не е осъждан за престъпления от общ характер, с валидност шест месеца от датата на издаване, или клетвена, нотариално заверена декларация, ако съответната държава не издава такова удостоверение.
 • Актуална снимка.
 • Документ за платена такса за услуга.

Чуждестранни граждани на трети държави:

 • Копие от документ за самоличност, съдържащ данни за гражданство на лицето – заверен от заявителя с „вярно с оригинала“ и подпис.
 • Документ за постоянно или временно пребиваване в Република България.
 • Заявление образец 5
 • Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование с образователно квалификационна степен „магистър”, специалност „архитектура”, придружена с приложение или академична справка издадена от акредитирано висше учебно заведение и превод на български език от лицензиран преводач.
 • Документ издаден от компетентен орган по признаване на професионална квалификация на държавата по произход, по постоянно пребиваване, или от председателя на КАБ, съдържащ данни за признатата професионална квалификация и правото за достъп до упражняване на професията „архитект” и че не са наложени ограничения или забрана.
 • Декларации (образец А)
 • Свидетелство за съдимост или удостоверение, издадено от компетентен орган на държавата по произход, или по постоянно пребиваване, че заявителят не е осъждан за престъпления от общ характер, с валидност шест месеца от датата на издаване, или клетвена, нотариално заверена декларация, ако съответната държава не издава такова удостоверение.
 • Актуална снимка.
 • Документ за платена такса за услуга.

ЛАНДШАФТНИ АРХИТЕКТИ

Пълна проектантска правоспособност (ППП)

Ограничена проектантска правоспособност (ОПП)

 • Копие от документ за самоличност- заверен от заявителя с “вярно с оригинала”, подпис и цялостно изписване на трите имена.
 • Заявление образец 3
 • Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, придружена с приложението към нея или академична, издадена от акредитирано висше учебно заведение и документ за легализация, ако дипломата е от чуждестранно учебно заведение.
 • Декларации (образец А)
 • Свидетелство за съдимост
 • Актуална снимка
 • Документ за платена такса за услуга

УРБАНИСТИ

Пълна проектантска правоспособност (ППП)

Ограничена проектантска правоспособност (ОПП)

 • Копие от документ за самоличност- заверен от заявителя с “вярно с оригинала”, подпис и цялостно изписване на трите имена.
 • Заявление образец 4
 • Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, придружена с приложението към нея или академична, издадена от акредитирано висше учебно заведение и документ за легализация, ако дипломата е от чуждестранно учебно заведение.
 • Декларации (образец А)
 • Свидетелство за съдимост
 • Актуална снимка
 • Документ за платена такса за услуга

ПРОМЯНА НА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

За промяна на проектантската правоспособност се кандидатства след 2 години стаж по специалността на трудов договор в архитектурно бюро, собственост на архитект с ППП (независимо дали на пълен или на половин работен ден) или 4 години самостоятелна практика като архитект.

Стажът се доказва с:

 • Копие от трудова книжка;
 • Професионална автобиография със списък с проектираните обекти;
 • Референции от Ваши колеги с ППП, с които сте работили съвместно.
 • Заявление образец 8
 • Документ за платена такса за услуга
 • Председателят на съответната регионална колегия Ви съставя мотивирано предложение.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Ако сте загубили по някаква причина членството си в КАБ, възстановяването става чрез:

 • попълване на Заявление образец 9, което да представите в регионалната колегия
 • представяне на вносна бележка за платена такса за разглеждане на документи към Комисия по регистър в размер на 18 лв.
 • представяне на вносна бележка за платена възстановителна вноска в размер на 50лв.
 • Ако членството Ви е прекъснато за период по-дълъг от 6 месеца, ще трябва да приложите в документите си и актуално свидетелство за съдимост.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ МЕЖДУ РК

Прехвърлянето на членове от една регионална колегия в друга, става с попълване на заявление за промяна на членство в РК, образец 12, коeто да представите в избраната от Вас колегия. Платеният Ви членски внос се прехвърля по служебен път и няма нужда от заплащане на допълнителна такса.


ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

1.Съгласно изискванията на Закона за признаване на професионалните квалификации на Република България, следва да се приложи нотариално заверено копие на легализираната диплома и приложението към нея, от което да е видно, колко години какви дисциплини и в какъв обем (учебни часове и/или кредити) са изучавани. Легализиранофициалендокументозначавадасенаправизаверканасъответниядокументотнотариуснадържавата, в която е издадена дипломата. Това нотариално заверено копие следва да бъде апостилирано, т.е. да има апостил, поставен от официален орган (обикновено това е орган/консулска служба на МВнР) на тази държава.  Следва лицензиран превод на български език. Легализират се както дипломата, така и приложенията към нея. Същият трябва да се завери от (Консула на) българското Министерство на външните работи. Препоръчително е от списъка с преводачески фирми да се обърнете към такава, за която пише, че има договор с МВнР. Те обикновено уреждат и тази заверка.

Ако в процеса на обучение сте следвал/а в 2 или повече университета, се легализират дипломите и академичната справка към всяка от тях, от които да е видно, какви дисциплини сте изучавал/а и в какъв обем, издадени съответно от всяко едно от тези учебни заведения. Ако имате дипломи за бакалавър и за магистър, всяка от тях се легализира по горния ред, вкл. Със съответната академична справка.

На всеки комплект легализирани диплома и приложение към нея се прави и ни се представя заверено от български нотариус копие.

 • Копие от документ за самоличност- заверено от заявителя с “вярно с оригинала”, подпис и цялостно изписване на трите имена.
 • Заявление за признаване на квалификация Образец 1 -. На втората страница на формуляра са описани необходимите придружаващи го документи, най-важни от които са дипломата с приложението към нея (вж. по-горе т.1.).
 • Свидетелството за съдимост се вади по местоживеене или гражданство, ако двете не се отнасят до една и съща държава. Копието трябва да е с апостил като дипломата, а преводът на свидетелството следва също да е лицензиран, ако е издадено в чужбина.
 • Документ за платена такса за услуга.
 1. След приемането на комплекта документи получавате потвърждение с входящия номер на заявлението. На следващото заседание документите се представят на Експертната комисия (ЕК) за признаване на професионална квалификация „архитект“. Ако намери за необходимо, Експертната комисия може да поиска от Вас да представите още документи.

 

ОБЖАЛВАНЕ

 • Решенията на Управителния съвет, с които се отказва вписване на кандидата в регистрите на Камарата на архитектите подлежат на обжалване по реда на чл. 13 от ЗКАИИП

Срок на обжалване – 14-дневен срок от получаване на съобщението.

Компетентен орган – пред Контролния съвет на КАБ

 

 • Решенията на Управителния съвет, с които се отписва проектант от регистрите на Камарата на архитектите по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 и 3 от ЗКАИИП, а именно:

– при наличие или при настъпване на обстоятелство, което представлява пречка за изпълнение на условията по чл. 7 за предоставяне на проектантски услуги;

– при лишаване от проектантска правоспособност;

подлежат на обжалване по реда на чл. 14, ал. 5 от ЗКАИИП

Срок на обжалване – 14-дневен срок от получаване на съобщението.

Компетентен орган – пред Контролния съвет на КАБ

 • Решенията на Управителния съвет, потвърдени от Контролния съвет на камарата подлежат на обжалване по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс

Срок на обжалване – 14-дневен срок от получаване на съобщението.

Компетентен съд – Административния съд по постоянен адрес или седалището на кандидата за проектантска правоспособност или проектанта, който е отписан от регистрите.

В случай, че същия има постоянен адрес или седалище в чужбина, споровете се разглеждат от Административния съд – град София.

 

Жалбата следва да бъде в писмена форма и трябва да съдържа:

 1. посочване на съда;
 2. трите имена и адрес, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани, номера на телефона, факса или телекса или електронен адрес, ако има такъв;
 3. трите имена и адрес, личния номер – за чужденец, и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
 4. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището, последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес;
 5. обжалваното Решение на Управителния съвет на КАБ;
 6. указание в какво се състои незаконосъобразността на решението;
 7. в какво се състои искането;
 8. подпис на лицето, което подава жалбата или протеста.
 9. сочат се доказателствата, които иска да бъдат събрани, и се представят писмените доказателства, с които разполага.
 10. прилагат:

– удостоверение за съществуването и представителството на организация – жалбоподател;

– пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник;

– документ за платена държавна такса, ако такава се дължи;

– преписи от жалбата, от писмените доказателства и от приложенията според броя на останалите страни.

Жалбата се подава чрез Камарата на архитектите

 • Решенията на първоинстанционния съд подлежат на касационно обжалване

Може да се оспорва решението изцяло или в отделни негови части;

Срок за касационно оспорване – 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено

Жалбата се подава до Върховния административен съд чрез съда, който е постановил решението;

Форма и съдържание на жалбата:

писмена форма и трябва да съдържа:

 1. посочване на съда;
 2. името и точния адрес на жалбоподателя, а ако е физическо лице – и неговия единен граждански номер, името и точния адрес на законния представител или пълномощник;
 3. означение на обжалваното решение;
 4. точно и мотивирано посочване на конкретните пороци на решението, които съставляват касационни основания;
 5. в какво се състои искането;
 6. подпис на лицето, което подава жалбата или протеста.

Касационната жалба се преподписване от адвокат или юрисконсулт, освен когато жалбоподателят или неговият представител има юридическа правоспособност.

Към искането се прилага пълномощно за преподписването, а когато жалбоподателят или неговият представител има юридическа правоспособност – удостоверение за юридическа правоспособност.

Към жалбата се прилагат Приложения:

 1. удостоверение за съществуването и представителството на организацията – жалбоподател, освен ако е представено пред първата инстанция;
 2. пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник;
 3. документ за платена държавна такса;
 4. преписи от жалбата, от писмените доказателства и от приложенията според броя на останалите страни.

съд или неговите заместници, съответно председателят на отделението, с разпореждане оставя жалбата или протеста без разглеждане и прекратява производството по делото. Когато нередовностите се открият в течение на производството, съдът процедира по същия начин, като постановява определение.

(3) Лицата по ал. 2 връщат касационната жалба на първоинстанционния съд и когато е подадена след изтичането на срока за обжалване.

(4) Актът по ал. 2 и 3 може да се обжалва с частна жалба. Определението на съда по жалбата е окончателно.

 


Молим, преди да започнете процеса изтеглете, попълнете и сканирайте формулярите. Те ще са ви необходими, за да можете да завършите и изпратите своето заявление за членство в КАБ.

Пълният набор с формуляри можете да откриете в архива в дясно.

Освен сканирни, докуметите се изпращат задължително и в оригинал до съответната регионална колегия, в която сте избрали да членувате.