Официални писма и становища

ОФИЦИАЛНИ СТАНОВИЩА НА МРРБ И ДНСК

2023

1.1 Кабелна Линия КПИИ Чл150 ЗУТ

1.2 Прилагане Чл48 Ал9 ЗУТ

1.3 КТК Становище Част Конструктивна Чл147 Ал2 ЗУТ

1.4 Прилагане Чл147 Ал1 Т14 ЗУТ 27.04.2023

1.5 Разяснения Прилагане Чл151 ЗУТ

1.6 НУ Присъединяване На Обекти Към Съществуващи Съоръжения На ТИ

1.7 Инвестиционно Намерение Ветроенергиен Парк

1.8 Вещно-Правния Статут На Водноелектрически Централи-В Речните Легла На Реки

1.9 Прилагане Чл147а ЗУТ

1.10 Външни Връзки Фотоволтаична Инсталация Чл147 Ал1 Т14 Т14а ЗУТ

1.11 Прилагане Чл41 ЗУТ

1.12 Прилагане Чл147 Ал1 Т14 ЗУТ 10.02.2023

1.13 Прилагане Чл147 Ал1 Т14 Т14а ЗУТ 09.02.2023

1.14 Кабелни Трасета ТОЛ Система

1.15 Прилагане Чл93 Ал1 Наредба 7

1.16 Прилагане На ЗУТ И Наредба 7

1.17 ИПРЗ При Изграждане На Фотоволтаична Електроцентрала В Незастроен УПИ За ЖС

1.18 Номенклатура На Видовете Строежи При Подаване На Заявление За Присъединяване

1.19 Прилагане Чл48 Ал9 ЗУТ И Чл93 Ал1 Наредба 7

2022

2.1 Прилагане Чл147а ЗУТ
2.2 Категоризиране Строежи Пристанищна Инфраструктура
2.3 Вилно Селище Разрешение За Строеж 2005
2.4 ЗУТ ЗУЕС Монтаж На Инсталации Ел. Енергия
2.5 Добавяне На Допълнителни Модули Фотоволтаичен Парк
2.6 Прилагане Разпоредба Чл147 Ал1 Т14 ЗУТ 25.11.2022
2.7 Кабелно Трасе Фотоволтаична Електроцентрала
2.8 Експлоатация На Сграда Производство Електроенергия
2.9 Модулни Предприятия Преработка На Мляко Месо
2.10 Прилагане Разпоредба Чл147 Ал1 Т14 ЗУТ 29.11.2022
2.11 Прилагане Разпоредба Чл147 Ал1 Т14 ЗУТ 25.11.2022
2.12 Становище По Прилагане Чл137 Ал1 Т1 БА ЗУТ
2.13 Становище Прилагане Глава13 Наредба РД-02-20-2 2021
2.14 Прилагане Разпоредба Чл147 Ал1 Т14 ЗУТ 28.09.2022
2.15 Отмяна Указания Аварийно-Възстановителни Работи Язовирни Стени
2.16 Становище Прилагане Разпоредба Чл13 Ал2 Наредба 1 2003
2.17 Брой Места Паркиране Гариране При Промяна На Предназначение

2.18 Прилагане Разпоредба Чл51 ЗУТ
2.19 КАБ Ред Условия За Одобряване Инвестиционен Проект Издаване На Разрешения За Строеж
2.20 Прилагане На ЗУТ И Наредба 1 2003
2.21 Въвеждане В Есплоатация И Минимални Гаранционни Срокове
2.22 Стационарни Тех Съоръжения За Контрол На Скоростта
2.23 Прилагане 6 ПЗР Наредба 2 2003 И Минимални Гаранционни Срокове СМР
2.24 Приложение Чл48 Ал9 ЗУТ
2.25 Прилагане Чл154 Ал5 ЗУТ
2.26 Изграждане Фотоволтаични Системи В Обслужващите Зони Републикански Пътища
2.27 Захранване От Собствен Източник На ЕЕ За Строеж 5 Категория
2.28 Подпорни Стени И Ограни В Терени С Денивелация
2.29 Прилагане Чл147 Ал1 Т14 ЗУТ 08 07 2022
2.30 Прилагане Чл147 Ал1 Т14 ЗУТ 05 07 2022
2.31 Разрешение За Строеж Фотоволтаична Централа Свързано Застрояване
2.32 Неодстъпна Среда Хора С Увреждания
2.33 Заверка На Екзекутивна Документация
2.34 Басейнова Дирекция Отказ Изграждане На Тръбни Кладенци
2.35 Правоспособност На Проектанти За Изработване На ПУП-ПР
2.36 Изисквания Преместваеми Обекти Чл56 ЗУТ

2021

3.1 Свлачище Варна

3.2 Проектантска Правоспособност Пожарна Безопасност

3.3 Фотоволтаични Централи Чл147 Ал1 Т14 ЗУТ 30/05/2022

3.4 РС За Аварийно-Възстановителни Работи По Язовирни Стени

3.5 Отклонения Чл154 ЗУТ

3.6 Газопровод Каолин

3.7 Отказ Виза ФЕЦ Родопи

3.8 ИПРЗ и обособяване на нов УПИ – Липсва становище

3.9 Прилагане Чл145 Ал2 Във Връзка Чл142 Ал5 ЗУТ

3.10 Предоставяне На Изходни Данни За Обекти В ПИ Присъединени Към ВиК Ел Мрежи

3.11 Категоризация Обекти При СМР Бензиностанции

3.12 Прилагане Чл147 Ал1 Т14 ЗУТ 24/03/2022

3.13 Доказване Прилагане На ПУП Към Застрояването Акт Образец 3 Преди 2019

3.14 Присъединяване Малки Фотоволтаични Централи

3.15 Строителна Забрана Синеморец Царево

3.16 Устойчиви На Огън Вертикални Вътрешни Неносещи Стени

3.17 Категоризиране Кабелно Трасе ФЕЦ

3.18 УПИ Стопански Двор По Чл147 Ал1 Т14 ЗУТ 18/03/2022

3.19 ФЕЦ Електропровод Присъединяване

3.20 КТК При СМР

3.21 Прилагане чл147 ал1 т14 ЗУТ Урбанизирана Територия от 03/2022

3.22 РС Бунгала Варна Свлачище

3.23 Прилагане Чл134 Ал4 Т1 ЗУТ

3.24 Категория На Обект Фотоволтаична Инсталация

3.25 Изменение ПУП При Промяна На Инвестиционни Намерения

3.26 Указания По Приложение На Чл147 Ал1 Т14 ЗУТ За Изграждане Фотоволтаични Електроцентрали

3.27 Запитване МЗ Статут Фотоволтаични Електроцентрали

3.28 Фотоволтаични Централи Върху Покриви При Съсобственост Или Режим На ЕС

3.29 Прилагане Чл87 Ал1 ЗУТ

3.30 Правомощия На Гл Арх По Чл142 Ал6 Т2 Чл47 Ал3 Чл38 Във Връзка 5 Т29а ЗУТ

3.31 Промяна На Предназначение На Жилище За Хора С Увреждания

3.32 Прилагане Чл185 Ал1 ЗУТ При Преустройства И Промяна На Фасади

3.33 Прилагане Чл147а ЗУТ

3.34 Прилагане На ПУП При Несъответствие С ОУП Созопол

3.35 Сглобяеми Постройки И Преместваеми Обекти Свлачища