Структура

Общо събрание

Управителен съвет

Регионални колегии

Оперативно ръководство

Комисия по регистър

Експертна комисия

Комисия по дисциплинарно производство

Контролен съвет

Комисия по професионална квалификация

Комисия по нормативна уредба