Университети и организации

Университети в България
УАСГ

УАСГ

Университет по архитектура строителство и геодезия

www.uacg.bg

ВСУ

ВСУ

Висше строително училище “Любен Каравелов”

www.vsu.bg

НБУ

НБУ

Нов Български Университет

www.nbu.bg

ВСУ

ВСУ

Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”

www.vfu.bg

ЛТУ

ЛТУ

Лесотехнически университет

www.ltu.bg

ЕПУ

ЕПУ

Европейски политехнически университет

www.epu.bg

Съюз на архитектите в България
САБ

САБ

Съюз на архитектите в България

www.bularch.eu

Сдружение Трансформатори
СТ

СТ

Сдружение Трансформатори

www.transformatori.net