Какво е КАБ

История на учредяване

Инженерно-Архитектната Камара е учредена на основание Наредба – закон за инженерно-архитектната камара, утвърдена с указ 247 от 25.09.1937 г. и публикуван в ДВ № 221 от 07.10.1937 г със седалище гр. София. На 27-28 март 1949 г. се провежда Учредителен конгрес на Научно-техническия съюз, в който Инженерно-Архитектната Камара заедно с други браншови съюзи участват като съучредители.
На Осмия извънреден конгрес на Съюза на архитектите в България, проведен във Варна през 1991 г., е взето решение за възстановяване на Камара на архитектите. През 1991 г. се провежда учредително събрание на Камара на архитектите в България в комплекса „Св. Св. Кирик и Юлита”. Там е приет Устав и ръководство на КАБ. В своя Устав КАБ записва, че е продължител на традициите на ИАК и неин наследник в чл. 1. Уставът и ръководството са регистрирани в Софийски градски съд по ф. д. № 19274/91 и има решение № 1/20.02.1992 г. по Закона за лицата и семейството, като сдружение с нестопанска цел.
КАБ се пререгистрира по Закона за юридическите лица с нестопанска цел с решение № 5 от 08.11.2011 г. на Софийски градски съд.
В Държавен вестник № 20/2003 г. е публикуван Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, който е основание за свикване на Национално учредително събрание, проведено на 19-20 септември 2003 г. На това учредително събрание е приет Устав и ръководни органи.
В чл. 1 (2) на приетия Устав архитектурната гилдия прие следната постановка: „Камарата на архитектите в България” е наследник, продължител и правоприемник на „Инженерно Архитектната камара” (ИАК), учредена с Наредба – Закон „от 1937 година” и на  Камарата на архитектите в България, учредена през 1991 г. в изпълнение на Осмия извънреден конгрес на Съюза на архитектите в България и пререгистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел през 2001 г.”
През 2004 г. Софийски градски съд с решение № 7 по ф.д. № 19274/91 г. вписва прекратяване без ликвидация и заличаване на сдружение „Камара на архитектите в  България” чрез вливането му в „Камара на архитектите в България” (образувана със Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, обнародвано в ДВ, бр. 20 от 04.03.2003 г.) при условията на универсалното правоприемство.

Цели на КАБ

Камарата на архитектите в България защитава на национално и международно равнище интересите на над 4500 архитеки, ландшафтни архитекти и урбанисти, работещи в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране, отчитайки интересите на обществото.

Главна цел на Камарата на архитектите в България е да регламентира дейността на архитектите- проектанти и да гарантира свободния избор на проектант в условията на лоялна конкуренция.

Камарата на архитектите в България има следните ЦЕЛИ:

– да защитава високия обществен престиж на архитекта-проектант;

– да представлява своите членове и да защитава професионалните им права и интереси в съответствие с интересите на обществото;

– да регламентира принципите за професионалната дейност в архитектурното проектиране при условия на определената професионална етика;

– да не допуска монополизъм, нелоялна конкуренция и неравноправно положение при избора на проектант;

– да защитава интелектуалната собственост и авторските права на архитекта;

– да поддържа високо ниво на квалификация на своите членове и съответстващо качество на проектантските и консултантски услуги