Въпроси и отговори

Какви проектантски услуги мога да предоставям с ограничена проектантска правоспособност (ОПП)?

 1. В устройственото планиране:

а) архитектите и урбанистите – изработване на проекти на подробни устройствени планове в обхват до един квартал в урбанизираните територии и до 3 ха – извън урбанизираните територии;

б) ландшафтните архитекти – изработване на проекти на подробни устройствени планове за озеленени площи, паркове и градини в обхват до един квартал в урбанизираните територии и площ до 3 ха – в извън урбанизираните територии, както и на план-схеми по част “Паркоустройство” към подробните устройствени планове в обхват до три квартала в урбанизираните територии и площ до 3 ха – в извън урбанизираните територии;

 1. В инвестиционното проектиране:

а) архитектите – изработване на проекти по част “Архитектурна” за строежите от пета и шеста категория;

б) ландшафтните архитекти – изработване на проекти за паркове, градини и озеленени площи от четвърта категория, на проекти по част “Паркоустройство” – за строежите от пета категория, и на проекти за градински и паркови елементи – за строежи от шеста категория;

3. Изработване на работни чертежи и детайли за строежи и планове от всички категории

Кой може да кандидатства за Ограничена проектантска правоспособност (ОПП)?

Лицата, получили дипломи от акредитирано висше училище с професионална квалификация “архитект”, “ландшафтен архитект”, “урбанист” с образователно-квалификационна степен “магистър”, имат право да получат ограничена проектантска правоспособност и могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране след вписването им в регистъра на проектантите с ограничена проектантска правоспособност в Камарата на архитектите в България.

Как се кандидатства за ОПП?

Кандидатстването може да стане по два начина.

– Първият е да се свържете с регионалната колегия, в която ще членувате и да предоставите лично всички документи, които се изискват.

– Вторият начин е да кандидатствате чрез онлайн формата в сайта на КАБ, която ще изисква файлове с pdf или jpg формат от сканираните документи. В този случай оригиналите на всички документи се пазят и предават в регионалната колегия при получаване на печата и удостоверението.

И в двата случая документите се преглеждат от комисията по регистър, одобряват се от управителния съвет на КАБ, след което кандидатът получава удостоверение, членска карта, печат и профил в електронния регистър на КАБ. Максималният срок на стандартната процедура е три месеца.

Какви документи са необходими за да кандидатствам за ОПП?

Български граждани:

 • Копие от документ за самоличност- заверен от заявителя с “вярно с оригинала”, подпис и цялостно изписване на трите имена.
 • Заявление образец 2 (архитекти), Заявление образец 3 (ландшафтни архитекти), Заявление образец 4 (урбанисти)
 • Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, придружена с приложението към нея или академична справка или документ за призната професионална квалификация от Председателя на КАБ, ако дипломата е от чуждестранно учебно заведение.
 • Декларации (образец А)
 • Свидетелство за съдимост
 • Актуална снимка
 • Документ за платена такса за услуга

 

Чуждестранни граждани на страни членки на ЕО:

 • Копие от документ за самоличност, съдържащ данни за гражданство на лицето – заверен от заявителя с „вярно с оригинала“ и подпис.
 • Заявление образец 5
 • Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование с образователно квалификационна степен „магистър”, специалност „архитектура”, придружена с приложение или академична справка издадена от акредитирано висше учебно заведение и превод на български език от лицензиран преводач.
 • Документ, издаден от компетентен орган по признаване на професионална квалификация на държавата по произход, по постоянно пребиваване, или от председателя на КАБ, съдържащ данни за признатата професионална квалификация и право за достъп до упражняване на професията „архитект” и удостоверяващ, че не са наложени ограничения или забрана.
 • Декларации (образец А)
 • Свидетелство за съдимост или удостоверение, издадено от компетентен орган на държавата по произход, или по постоянно пребиваване, че заявителят не е осъждан за престъпления от общ характер, с валидност шест месеца от датата на издаване, или клетвена, нотариално заверена декларация, ако съответната държава не издава такова удостоверение.
 • Актуална снимка.
 • Документ за платена такса за услуга.

 

Чуждестранни граждани на трети държави:

 • Копие от документ за самоличност, съдържащ данни за гражданство на лицето – заверен от заявителя с „вярно с оригинала“ и подпис.
 • Документ за постоянно или временно пребиваване в Република България.
 • Заявление образец 5
 • Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование с образователно квалификационна степен „магистър”, специалност „архитектура”, придружена с приложение или академична справка, издадена от акредитирано висше учебно заведение и превод на български език от лицензиран преводач.
 • Документ, издаден от компетентен орган по признаване на професионална квалификация на държавата по произход, по постоянно пребиваване, или от председателя на КАБ, съдържащ данни за признатата професионална квалификация и право за достъп до упражняване на професията „архитект” и удостоверяващ, че не са наложени ограничения или забрана.
 • Декларации (образец А)
 • Свидетелство за съдимост или удостоверение, издадено от компетентен орган на държавата по произход, или по постоянно пребиваване, че заявителят не е осъждан за престъпления от общ характер, с валидност шест месеца от датата на издаване, или клетвена, нотариално заверена декларация, ако съответната държава не издава такова удостоверение.
 • Актуална снимка.
 • Документ за платена такса за услуга.

Какви проектантски услуги мога да предоставям с Пълна проектантска правоспособност (ППП)?

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на Камара на архитектите в България (КАБ) могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране без ограничения по вид и размер, да договарят участие в инженеринг на строежи и да упражняват контрол по изпълнението на проектите им.

Ландшафтните архитекти с пълна проектантска правоспособност могат да предоставят проектантски услуги  по изработване на проекти на устройствени планове и инвестиционни проекти за паркове, градини, озеленени площи, градински и паркови елементи, както и на инвестиционни проекти по част “Паркоустройство” за строежи от всички категории.

Урбанистите с пълна проектантска правоспособност могат да предоставят проектантски услуги  в устройственото планиране.

За някои видове проекти се изискват допълнителни лицензи от одобряващите органи. Пример за това е лиценз по Чл. 165 от ЗКН за работа с недвижими културни ценности, издаван от Министерство на културата.

Кой може да кандидатства за Пълна проектантска правоспособност (ППП)?

Проектантите с ограничена проектантска правоспособност могат да придобият пълна проектантска правоспособност, ако имат стаж по специалността:

 • 1. две години като служители по трудов договор с проектант с пълна проектантска правоспособност или в проектантско бюро

 

или

 • 2. четири години като проектанти на свободна практика или като служители по служебно правоотношение или по трудово правоотношение на основен трудов договор на длъжност, за която се изисква съответното образование

 

За да бъде признато като проектантско бюро, всяко дружеството следва да има съдружник, който едновременно да притежава пълна проектантска правоспособност и повече от 50% от капитала на съответното дружество.

 

Стажът, проведен след 01 януари 2022 г., трябва да бъде структуриран съгласно правилата на КАБ:

„Ред и правила за представяне и оценка на изискуемия от закона стаж по специалността за придобиване на пълна проектантска правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация
архитекти
ландшафтни архитекти
урбанисти

Кандидатите, които могат да представят доказателства за проведен стаж до 31 декември 2021г. могат да кандидатстват за ППП без да са станали членове с ОПП.

Какви документи са необходими, за да кандидатствам за ППП?

За промяна на проектантската правоспособност от ОПП в ППП се кандидатства след придобит стаж по специалността:

1. две години като служители по трудов договор с проектант с пълна проектантска правоспособност или в проектантско бюро

или

2 .четири години като проектанти на свободна практика или като служители по служебно правоотношение или по трудово правоотношение на основен трудов договор на длъжност, за която се изисква съответното образование

 

За да бъде признато като проектантско бюро, всяко дружеството следва да има съдружник, който едновременно да притежава пълна проектантска правоспособност и повече от 50 % от капитала на съответното дружество.

 

 

Стажът се доказва с:

 • Копие от трудова книжка;
 • Доклади от проведения структуриран стаж съгласно приетите правила на КАБ;
 • Заявление образец 8
 • Документ за платена такса за услуга
 • Мотивирано предложение, съставено от председателя на съответната регионална колегия.

 

Стажът, проведен след 01 януари 2022 г., трябва да бъде структуриран съгласно правилата на КАБ.

 

Изключение: Кандидатите, които могат да представят доказателства за проведен стаж до 31 декември 2021 г. имат право да  да кандидатстват за ППП без да са станали членове с ОПП. Те трябва да представят следните документи:

 

 

Български граждани:

 • Копие от документ за самоличност- заверен от заявителя с “вярно с оригинала”, подпис и цялостно изписване на трите имена.
 • Заявление образец 2 (архитекти), Заявление образец 3 (ландшафтни архитекти), Заявление образец 4 (урбанисти)
 • Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, придружена с приложението към нея или академична справка, или документ за призната професионална квалификация от Председателя на КАБ, ако дипломата е от чуждестранно учебно заведение.
 • Декларации (образец А)
 • Декларация(образец Б) с приложени доказателства за стаж по специалността, заверени от заявителя с гриф “вярно с оригинала”, цялостно изписване на трите имена и подпис. Стажът се доказва с:
 • копие от трудова книжка, в която е видно, че сте назначен/а на трудов договор на длъжност „архитект“ в проектантско бюро, собственост на архитект с ППП от минимум 2 години (независимо дали на пълен или на половин работен ден) или 4 години самостоятелна практика;
 • професионална автобиография със списък с проектираните обекти;
 • референции от Ваши колеги с ППП, с които сте работили съвместно;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Актуална снимка;
 • Документ за платена такса за услугата

 

Чуждестранни граждани на страни членки на ЕО:

 • Копие от документ за самоличност, съдържащ данни за гражданство на лицето – заверен от заявителя с „вярно с оригинала“ и подпис.
 • Заявление образец 5
 • Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование с образователно квалификационна степен „магистър”, специалност „архитектура”, придружена с приложение или академична справка, издадена от акредитирано висше учебно заведение и превод на български език от лицензиран преводач.
 • Документ, издаден от компетентен орган по признаване на професионална квалификация на държавата по произход, по постоянно пребиваване, или от председателя на КАБ, съдържащ данни за признатата професионална квалификация и правото за достъп до упражняване на професията „архитект” и удостоверяващ, че не са наложени ограничения или забрана.
 • Декларации (образец А)
 • Декларация(образец Б) с приложени доказателства за стаж по специалността, заверени от заявителя с гриф “вярно с оригинала”, цялостно изписване на трите имена и подпис.
 • Свидетелство за съдимост или удостоверение, издадено от компетентен орган на държавата по произход, или по постоянно пребиваване, че заявителят не е осъждан за престъпления от общ характер, с валидност шест месеца от датата на издаване, или клетвена, нотариално заверена декларация, ако съответната държава не издава такова удостоверение.
 • Актуална снимка.
 • Документ за платена такса за услуга.

Какво е структуриран стаж?

С цел да се осигури високо компетентна подготовка за поемане на отговорностите в
професионалната практика и да се гарантират обществените интереси, стажантите трябва да докажат ефективен присъствен професионален стаж в няколко различни категории – 4 за архитекти, 5 за ладшафтни архитекти и 2 за урбанисти.

Доклади за извършения структуриран стаж трябва да има за минимум 50% от изискуемото време на практиката, както следва: на свободна практика за минимум 8000 часа или в проектантско бюро за минимум 4000 часа.

Стажът се извършва под ръководството на Проектант с ППП (Ръководител).

Как да регистрирам стаж?

В страничното меню в профила Ви в kab.bg има графа „моите стажове“, която води до страница за попълване на информацията за Вашия стаж.

Най-отгоре в страницата са отбелязани двата типа стаж, които можете да изберете – на свободна практика за минимум 8000 часа или в проектантско бюро за минимум 4000 часа. При кликване върху полето с часовете се появява падащо меню с категориите на структурирания стаж и информация в проценти за изпълнения до момента стаж в съответната категория. За получаване на пълна проектантска правоспособност е необходимо всички категории да са изпълнени на 100% в единия от двата типа стаж. Обръщаме внимание, че изработените часове от единия тип стаж се зачитат само за него и не могат да се прибавят към другия тип стаж.

С бутон „регистрирай стаж“ активирате три полета, които трябва да попълните – „начална дата на стажа“, „тип стаж“ и „ръководител на стажа“.

Кандидатите с ОПП, които вече са започнали стаж трябва да посочат „начална дата на стажа“ – 01.01.2022г., от която се изисква структуриран стаж.

Как мога да избера ръководител на стажа?

Ръководител на стажа се избира чрез регистрационния му номер в КАБ. Ако избраният ръководител няма пълна проектантска правоспособност (ППП) бутонът „заяви стаж за потвърждение“ няма да се активира.

Ръководител на стажа може да бъде:

При работа в проектантско бюро – проектант с ППП, в трудово правоотношение с проектантското бюро, в което стажанта работи на трудов договор или по стажантска програма след дипломиране;
При работа на свободна практика – проектант с ППП, който е приел да съдейства на стажанта да придобие знания, опит и практически умения, нужни за покриване на изискванията към професионалния му стаж. Споразумението може да обхваща времето на целия стаж или отделни части от него.
И в двата случая ръководителят трябва да бъде заявен и да приеме ролята си в началото на стажа.

</а>

След като кликнете върху бутона “заяви стаж за потвърждение“ системата автоматично изпраща имейл на пощата, която ръководителят е регистрирал в системата на КАБ. В имейла има линк към страница, на която да потвърди, че поема стажа Ви.

Ако ръководителят избере опцията „не, отказвам“ стажантът автоматично получава информативен имейл.

Ако ръководителят избере „да, приемам“ се генерира следваща страница, в която той трябва да попълни чрез падащо меню името на проектантското бюро, в което ще се води стажа. За целта бюрото трябва да е вписано в регистъра на проектантските бюра в КАБ

След като финално избере „приемам стажа“ ръководителят получава достъп до страница, в която да попълва информация за всяко тримесечие. На страницата на ръководителя и стажанта има бутон, с който могат да прекратят стажа по всяко време.

Как се попълва информацията за стаж?

В края на всяко тримесечие от стажа, ръководителят и стажантът получават имейл от КАБ, който им напомня, че трябва да попълнят броя на работните часове по съответните категории на структурирания стаж, като системата не допуска те да надвишават 520 ч. за тримесечие. Срокът, в който системата е отворена за попълване е един месец, считан от последния ден на тримесечието. Ако ръководителят не изпрати доклада за стаж в рамките на седмица след получаване на имейла от КАБ, той и стажантът  получават напомнящ имейл в края на всяка седмица от едномесечния срок.

Поле „Описание на проектите и свършената работа“ се попълва в свободен текст, като задължително се вписва обекта, върху който е работено.

Как мога да сменя ръководителя на стажа?

При преждевременно прекратяване на стажа, системата позволява попълване на данните до момента, като преизчислява максимално допустимите часове автоматично.  Стажантът може  да смени ръководителя на стажа като използва бутона за прекратяване на стаж и заяви стаж с нов ръководител. Списъкът с всички стажове ще бъде видим единствено за стажанта, за ръководителя на стажа и за администрацията на КАБ в страницата „Моите стажове“.

Могат ли часовете от двата вида стаж да се събират?

Не, трябва да направите всички необходими часове в единия от двата възможни вида – на свободна практика или в проектантско бюро. В електронната система на КАБ можете да регистрирате и двата вида стаж, като информацията за всеки от тях  ще се запази. Стажът ще се счита за приключен когато единият от двата вида събере необходимите часове.

Ако работя във фирма или институция, за която се изисква архитектурно образование, но не отговаря на изискванията за проектантско бюро, кой вид стаж трябва да избера?

В този случай трябва да изберете „стаж на свободна практика“, за който се изискват 4 години работа по специалността. Може да изберете ръководител на стажа извън фирмата или институцията в която работите, като единственото условие е той да има ППП. Ако фирмата извършва проектиране, но собствеността не е повече от 50% на проектант с ППП, то тя не отговаря на изискванията за проектантско бюро и стажът също трябва да е 4 години.

Зачита ли се като стаж работата в администрацията, в строителна или надзорна фирма?

Работа в администрацията, строителна или надзорна фирма не обхваща всички аспекти на професията, необходими за пълноценна подготовка. Поради това тя не се зачита за трудов стаж в проектантско бюро, за който са необходими  2 години. Въпреки това, по време на работата си в такава фирма можете да участвате в проекти на свободна практика, с които да покриете необходимите часове в отделните категории. В този случай трябва да изберете „стаж на свободна практика“, за който се изискват 4 години работа по специалността. Може да изберете ръководител на стажа в или извън фирмата или институцията в която работите, като единственото условие е той да има ППП.

В строителна фирма структуриран стаж от категория „Управление в процеса на строителството“ се зачита за валиден, ако е проведен с ръководител с ППП.

В държавната или общинска администрация, структуриран стаж се зачита за валиден при работа по проекти по чл. 230 ал. 4, ако е проведен с ръководител с ППП.

Ако стажантът излезе в болничен или майчинство, ще се зачита ли стаж за този период?

Времето за болничен или майчинство се зачита и се включва в минимално изискуемия срок за трудов стаж от съответно две или четири години. При стаж в проектантско бюро кандидатът трябва да е бил на трудов договор за целия период на болничен или майчинство.

Структурираният стаж, чиято цел е да гарантира пред обществото, че кандидатът е придобил необходимите за професията умения, трябва да е ефективен и присъствен. При него се отчитат реално изработени в практиката часове и трябва да бъде изпълнен в целия си обем.  В случай на дълъг болничен, имайте предвид, че структуриран стаж трябва да се докаже само за 50% от времето на реалния Ви изискуем трудов стаж на пълен работен ден и той може да бъде наваксан в рамките на оставащия 2 или 4 годишен период.

Ако част от стажа вече е направен преди 01 януари 2022, той ще се зачита ли и как?

Стажът, направен до 31 декември 2021 г.  може да се докаже с трудова книжка, професионална автобиография със списък с проектираните обекти и референции от Ваши колеги с ППП, с които сте работили съвместно. Изискванията за структуриран стаж ще бъдат  за оставащата част от стажа. В този случай ще се изисква да сте изпълнили  само оставащия Ви процент часове в съответните категории. Например, ако сте направили 1 година стаж в проектантско бюро, след 01 януари 2022  можете да кандидатствате за ППП с 50% структуриран стаж във всяка категория.

Как да постъпя, ако ръководителят откаже да потвърди доклад за тримесечие?

Ако ръководителят не потвърди доклада в рамките на 1 месец след приключване на тримесечието, структурираният стаж за този период не се зачита. В този случай, имайте предвид, че структуриран стаж се доказва само за 50% от времето на реалния Ви изискуем стаж на пълен работен ден и той може да бъде наваксан в рамките на оставащия 2 или 4 годишен период.  При стаж в проектантско бюро може да смените ръководителя си с друг служител на бюрото, който притежава ППП.

Как да постъпя, ако ръководителят е незаинтересован от редовното попълване на документацията по стажа ми?

В този случай в електронната система има заложена възможност стажантът сам да попълни информация за стажа от собствения си профил, а ръководителят само да го валидира като влезе в профила си и избере бутон „потвърди“. Системата на КАБ автоматично изпраща  имейл в края на всяко приключило тримесечие, с който  напомня на Вас и на ръководителя, че трябва да попълните доклад. Ако не го направите веднага, ще получавате автоматични напомнителни имейли на всеки 7-ми ден  в рамките на един  месец след отваряне на системата за доклад. След изтичане на месеца и при непопълнен доклад, структурираният стаж за съответния период няма да се зачита. Стажантът има възможност да следи в профила си дали докладът е потвърден  и  може да напомня на ръководителя си, ако липсва потвърждение.

Как да сменя своята регионална колегия?

Прехвърлянето на членове от една регионална колегия в друга става с попълване на заявление за промяна на членство в РК – образец 12, коeто следва да представите в избраната от Вас нова колегия. Всеки член има право да прави прехвърляне веднъж годишно, като то влиза в сила от следващата календарна година.

Как да възстановя членството си?

Ако сте загубили членството си в КАБ, възстановяването става чрез:

 • Заявление образец 9;
 • Представяне на вносна бележка за платена такса за разглеждане на документи към Комисия по регистър;
 • представяне на вносна бележка за платена възстановителна вноска;
 • Ако членството Ви е прекъснато за по-дълъг период от 6 месеца, ще трябва да приложите в документите си и актуално свидетелство за съдимост.

Как мога да променя проектантската си правоспособност?

Членовете на КАБ, които работят като служители по трудово или служебно правоотношение в администрациите на териториалните органи на изпълнителната власт следва да впишат в своята проектантската правоспособност ограничение по Чл. 230 от ЗУТ или да възстановят пълните си права след напускане.

Нужните документи са:

 • Заявление образец 8;
 • Копие от трудов договор или заповед за напускане;
 • Документ за платена такса за услуга.

Ако кандидатът прави стажа си в чужбина, как да го докаже пред КАБ?

КАБ препоръчва на всички, които правят стаж за проектантска правоспособност извън България да кандидатстват и получат лиценз в страната, в която работят. Проектантската правоспособност, получена в други страни членки на Европейския съюз, се признава автоматично и на базата на нея може да бъде издадена ППП в КАБ. За признаване на образованието и проектантската правоспособност от трети държави има установена процедура.

Във връзка със зачестили случаи на кандидатстване за ППП в КАБ с цел заобикаляне на  процедурите на други държави е приетовсеки казус да  се разглежда индивидуално.

Какво трябва да направя, ако съм завършил университет извън България?

 1. Съгласно изискванията на Закона за признаване на професионалните квалификации на Република България следва да се приложи нотариално заверено копие на легализираната диплома и приложението към нея, в които да са описани  годините на обучение, изучаваните дисциплини и техния хорариум. ът . Легализиран официален документ означава да се направи заверка на съответния документ от нотариус на държавата, в която е издадена дипломата. Това нотариално заверено копие следва да бъде апостилирано, т.е. да има апостил, поставен от официален орган (обикновено това е орган/консулска служба на МВнР) на тази държава. Следва лицензиран превод на български език. Легализират се както дипломата, така и приложенията към нея. Същият трябва да се завери от (Консула на) българското Министерство на външните работи. Препоръчително е от списъка с преводачески фирми да се обърнете към такава, за която пише, че има договор с МВнР. Те обикновено уреждат и тази заверка.

Ако в процеса на обучение сте следвал/а в 2 или повече университети е необходимо да се легализират дипломите и академичната справка от всяко висше училище . Документите трябва да съдържат информация за видовете изучавани  дисциплини и техния хорариум. Ако имате дипломи за бакалавър и за магистър, всяка от тях се легализира по горния ред, вкл. със съответната академична справка.

На всеки комплект легализирана диплома и приложение към нея се прави и се представя заверено от български нотариус копие.

 • Копие от документ за самоличност – заверено от заявителя с “вярно с оригинала”, подпис и цялостно изписване на трите имена.
 • Заявление за признаване на квалификация Образец 1 – На втората страница на формуляра са описани необходимите придружаващи го документи, най-важни от които са дипломата с приложението към нея (вж. по-горе т.1).
 • Свидетелството за съдимост се вади по местоживеене или гражданство, ако двете не се отнасят до една и съща държава. Копието трябва да е с апостил като дипломата, а преводът на свидетелството следва също да е лицензиран, ако е издадено в чужбина.
 • Документ за платена такса за услуга.
 1. След приемането на комплекта документи получавате потвърждение с входящия номер на заявлението. На следващото заседание документите се представят на Експертната комисия (ЕК) за признаване на професионална квалификация „архитект“. Комисията  може да поиска от Вас да представите допълнителни документи, ако намери за необходимо.