Общо Събрание

/извадка от ЗКАИИП/

Чл. 17. (1) Общото събрание на съответната камара е редовно или извънредно.

(2) Редовно общо събрание се свиква ежегодно.

(3) Извънредно общо събрание може да се свика по решение на управителния съвет или по искане на най-малко една десета от членовете на камарата.

Чл. 18. (1) Редът за свикване и правилата за работа и за вземане на решения от общото

събрание се определят в уставите на съответните камари.

(2) Делегати на общото събрание се определят при условия и по ред, определени в

уставите на съответните камари.

Чл. 19. (1) Общото събрание е редовно, ако присъстват две трети от делегатите. При липса на кворум общото събрание се отлага с един час, след което се провежда и се смята за редовно независимо от броя на присъстващите делегати.

(2) Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство – повече от

половината от гласувалите. Членовете на управителния съвет, на контролния съвет и на

комисията по професионална етика се избират с тайно гласуване.

Чл. 20. (1) Общото събрание на съответната камара:

  1. приема, изменя и допълва устава й;
  2. приема, изменя и допълва кодекса за професионална етика;
  3. избира и освобождава председателите и членовете на управителния съвет, на

контролния съвет и на комисията по професионална етика;

  1. приема отчетите на управителния съвет, на контролния съвет и на комисията по

професионална етика;

  1. приема, изменя и допълва наредба за минималните цени за проектиране, която се

обнародва в „Държавен вестник“;

  1. разглежда жалби срещу решенията на комисията по професионална етика;
  2. определя размера на членския внос и размера на отчисленията от приходите на

областните колегии;

  1. приема бюджета на камарата.

(2) Решенията на общото събрание по ал. 1, т. 1 и 2 се вземат с квалифицирано мнозинство от две трети от гласовете.

 

/извадка от Устава на КАБ/

Чл.27.(1) Върховен орган на Камарата на архитектите в България е Общото събрание.
(2) Делегати на Общото събрание по право са членовете на националните органи на Камарата. Останалите делегати се избират от Общото събрание на всяко подразделение измежду членове й със пълна проектантска правоспособност при норма на представителство един делегат на всеки пет члена.
(3) Всеки делегат има право на един глас.
(4) Всеки член на Камарата има право на свободен достъп до участие в Общото събрание с право на съвещателен глас.
Чл.28. Правомощия на Общото събрание:
приема, изменя и допълва Устава на Камарата на архитектите в България;
избира и освобождава при тайно гласуване председателите и членовете на Управителния съвет, на Контролния съвет и на Комисията по професионална етика;
приема програмата за дейността на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България и бюджет за изпълнението й;
определя средствата, необходими за постигане на целите на Камарата на архитектите;
приема, изменя и допълва Наредбата за минимални цени за архитектурно проектиране;
приема, изменя и допълва Кодекса за професионална етика;
изслушва, обсъжда и приема годишния отчет за дейността на Управителния съвет и на Контролния съвет, както и годишния отчет за финансовите приходи и разходи на Камарата на архитектите в България;
разглежда и решава жалби против решенията на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България, Контролния съвет и Комисията по професионална етика;
произнася се по въпроси във връзка с професионалните интереси на членовете си;
взема решения за разпореждане с недвижими имоти, собственост на Камарата.
избира одитори и освобождава от отговорност Управителния съвет
Чл.29.(1) Общото събрание на Камарата на архитектите в България може да бъде редовно и извънредно.
(2) Редовно Общо събрание се свиква ежегодно.
(3) Извънредни общи събрания се свикват от Управителния съвет на Камарата на архитектите в България по негова инициатива или по писмено искане  на най-малко 1/10 от членовете. Ако в последния случай Управителния съвет на Камарата на архитектите в България в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква чрез съда.
(4) Управителният съвет изпраща покана за свикване на общото събрание до всички областни колегии и я публикува в професионалната преса поне един месец преди датата на провеждането.
Чл.30.(1) Общото събрание е редовно, ако присъстват най-малко две трети от делегатите. При липса на кворум Общото събрание се отлага с един час, след което  се провежда и се смята за редовно независимо от броя на присъстващите делегати.
(2) Заседанията на Общото събрание са публични и се ръководят от Председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие – от неговия заместник. Всички разисквания и взети решения се протоколират.
(3) Решенията на Общото събрание се вземат  с обикновено мнозинство 50% плюс един глас.
(4) Решенията по чл.28,т.1 и т.6 се вземат с квалифицирано мнозинство от две трети от гласовете.

ЗАСЕДАНИЯ

Материалите за Четиринадесето Общо събрание на КАБ – 12, 13 и 14 Май 2016 г. са публикувани в специален сектор на
сайта, вижте на адрес http://www.kab.bg/a/nav/page/item/13

Материалите за Тринадесетото Общо събрание на КАБ – м. Април 2015 г. са публикувани в специален сектор на сайта,
вижте на адрес http://www.kab.bg/a/nav/page/item/11

Материалите за Дванадесето Общо събрание на КАБ – 16 и 17 Май 2014 г. са публикувани в специален сектор на сайта,
вижте на адрес http://www.kab.bg/a/nav/page/item/10

Материалите за Единадесето Общо събрание на КАБ – 17 и 18 Май 2013 г. са публикувани в специален сектор на сайта,
вижте на адрес http://www.kab.bg/a/nav/page/item/7

Материалите за Десетото Общо събрание на КАБ – 3, 4 и 5 Май 2012 г. са публикувани в специален сектор на сайта,
вижте на адрес http://www.kab.bg/a/nav/page/item/5

Материалите за Деветото Общо събрание на КАБ – 28 и 29 април 2011 г. са публикувани в специален сектор на сайта,
вижте на адрес http://www.kab.bg/a/nav/page/item/1

Протокол на Комисията по Решенията от трето заседание на Деветото Общо събрание – 5.11.2011 г.
Решения на Общото събрание на КАБ – 30 април – 1 май 2010 година
Протокол по стенограма – Осмо Общо събрание на КАБ, 30 април – 1 май 2010 г.
Презентация на Председателя на КАБ арх. Петко Йовчев на Осмото общо събрание
Презентация на Комисията по бюджет и финанси от Осмото общо събрание
Представяне на фирми на Общото събрание на КАБ в Несебър
Проект на Устав на КАБ
Проект на Професионален кодекс
Отчетни доклади на комисиите към УС на КАБ
Изпълнение на бюджет 2009 година
Бюджет 2010 година – проект
Отчети и протоколи от регионални колегии за Осмото общо събрание на КАБ
Доклад на Контролния съвет на КАБ за периода 29.04.2009г. до 30.04.2010 г.
Отчетен доклад на Комисията по дисциплинарно производство на VІІІ ОС на КАБ
Присъствен списък на заседанията на Оперативното ръководство и на Управителния съвет
Програма за провеждане на Общото събрание – 30.04.2010-01.05.2010 г.
Регламент на Общото събрание
Дневен ред на Осмо общо събрание на КАБ – 30.04.-01.05.2010 г.
Професионален кодекс
Протокол по стенограма – Седмо Общо събрание на КАБ, 29 и 30 април 2009 г.
Решения на Общото събрание на КАБ – 29 и 30 април 2009 година
Финансов отчет 2008
Бюджет 2009 година
Изпълнение на Бюджет 2008 година
ДОКЛАД НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА КАБ
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА УС НА КАБ ЗА ПЕРИОДА 30.03.2008 – 30.04.2009г.
Отчет от арх.Янка Сачкова–зам.председател на КАБ с ресор организационен и финанси
Предложения за изменение на Устава от ОС на КАБ – 29-30. април 2009 год.
Предложения за промени в Професионалния кодекс на КАБ
Отчетен доклад относно прилагане изискванията на Директива 2005/36/ЕО и Закона за признаване на професионални квалификации
Отчет на Комисията по регистъра
Отчет за дейността на Комисия „Регионални колегии“
Отчетен доклад на Комисията по професионална дейност
Отчет за дейността на Комисията по медийна политика и връзки с обществеността
Отчет за дейността на Арбитражната комисия
Отчетен доклад от арх. Бойко Столинчев – зам.-председател на КАБ
Отчетен доклад на Комисията по дисциплинарно производство
Присъствие на заседания – членове на Управителния съвет и Оперативно ръководство
Доклад от независимия одитор
Регламент на Общото събрание
Делегати на Седмото Общо събрание на КАБ – 2009 г.
Програма за провеждане на Седмо Общо Събрание на К А Б – 29-30 април 2009 г.
Покана за свикване на Общо събрание