Общо Събрание

Какво представлява общото събрание на КАБ – извадка от ЗКАИИП

Чл. 17. (1) Общото събрание на съответната камара е редовно или извънредно.

(2) Редовно общо събрание се свиква ежегодно.

(3) Извънредно общо събрание може да се свика по решение на управителния съвет или по искане на най-малко една десета от членовете на камарата.

Чл. 18. (1) Редът за свикване и правилата за работа и за вземане на решения от общото

събрание се определят в уставите на съответните камари.

(2) Делегати на общото събрание се определят при условия и по ред, определени в

уставите на съответните камари.

Чл. 19. (1) Общото събрание е редовно, ако присъстват две трети от делегатите. При липса на кворум общото събрание се отлага с един час, след което се провежда и се смята за редовно независимо от броя на присъстващите делегати.

(2) Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство – повече от

половината от гласувалите. Членовете на управителния съвет, на контролния съвет и на

комисията по професионална етика се избират с тайно гласуване.

Чл. 20. (1) Общото събрание на съответната камара:

  1. приема, изменя и допълва устава й;
  2. приема, изменя и допълва кодекса за професионална етика;
  3. избира и освобождава председателите и членовете на управителния съвет, на

контролния съвет и на комисията по професионална етика;

  1. приема отчетите на управителния съвет, на контролния съвет и на комисията по

професионална етика;

  1. приема, изменя и допълва наредба за минималните цени за проектиране, която се

обнародва в “Държавен вестник”;

  1. разглежда жалби срещу решенията на комисията по професионална етика;
  2. определя размера на членския внос и размера на отчисленията от приходите на

областните колегии;

  1. приема бюджета на камарата.

(2) Решенията на общото събрание по ал. 1, т. 1 и 2 се вземат с квалифицирано мнозинство от две трети от гласовете.

 

/извадка от Устава на КАБ/

Чл.27.(1) Върховен орган на Камарата на архитектите в България е Общото събрание.
(2) Делегати на Общото събрание по право са членовете на националните органи на Камарата. Останалите делегати се избират от Общото събрание на всяко подразделение измежду членове й със пълна проектантска правоспособност при норма на представителство един делегат на всеки пет члена.
(3) Всеки делегат има право на един глас.
(4) Всеки член на Камарата има право на свободен достъп до участие в Общото събрание с право на съвещателен глас.
Чл.28. Правомощия на Общото събрание:
приема, изменя и допълва Устава на Камарата на архитектите в България;
избира и освобождава при тайно гласуване председателите и членовете на Управителния съвет, на Контролния съвет и на Комисията по професионална етика;
приема програмата за дейността на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България и бюджет за изпълнението й;
определя средствата, необходими за постигане на целите на Камарата на архитектите;
приема, изменя и допълва Наредбата за минимални цени за архитектурно проектиране;
приема, изменя и допълва Кодекса за професионална етика;
изслушва, обсъжда и приема годишния отчет за дейността на Управителния съвет и на Контролния съвет, както и годишния отчет за финансовите приходи и разходи на Камарата на архитектите в България;
разглежда и решава жалби против решенията на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България, Контролния съвет и Комисията по професионална етика;
произнася се по въпроси във връзка с професионалните интереси на членовете си;
взема решения за разпореждане с недвижими имоти, собственост на Камарата.
избира одитори и освобождава от отговорност Управителния съвет
Чл.29.(1) Общото събрание на Камарата на архитектите в България може да бъде редовно и извънредно.
(2) Редовно Общо събрание се свиква ежегодно.
(3) Извънредни общи събрания се свикват от Управителния съвет на Камарата на архитектите в България по негова инициатива или по писмено искане  на най-малко 1/10 от членовете. Ако в последния случай Управителния съвет на Камарата на архитектите в България в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква чрез съда.
(4) Управителният съвет изпраща покана за свикване на общото събрание до всички областни колегии и я публикува в професионалната преса поне един месец преди датата на провеждането.
Чл.30.(1) Общото събрание е редовно, ако присъстват най-малко две трети от делегатите. При липса на кворум Общото събрание се отлага с един час, след което  се провежда и се смята за редовно независимо от броя на присъстващите делегати.
(2) Заседанията на Общото събрание са публични и се ръководят от Председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие – от неговия заместник. Всички разисквания и взети решения се протоколират.
(3) Решенията на Общото събрание се вземат  с обикновено мнозинство 50% плюс един глас.
(4) Решенията по чл.28,т.1 и т.6 се вземат с квалифицирано мнозинство от две трети от гласовете.