Рамков договор за сътрудничество между Варненски свободен университет, КИИП и КАБ

Рамков договор за сътрудничество между Варненски свободен университет, КИИП и КАБ

На 13 април 2021г. бе подписан рамков договор за сътрудничество между Регионална колегия ВАРНА на Камара на архитектите в България, РК Варна на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране и Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”.