Общото събрание на КАБ ще се проведе на 16 и 17 май в Поморие

Общото събрание на КАБ ще се проведе на 16 и 17 май в Поморие

Започва информационна кампания за планираните промени в Устава на КАБ

Двадесет и третото Общо събрание на Камарата на архитектите в България (КАБ) ще се проведе на 16 и 17 май 2024 в Wave Resort в Поморие. Това обсъди Управителният съвет (УС) на КАБ, който заседава на 15 декември в Централния дом на архитекта в София. Във връзка с предстоящото събрание започва информационна кампания по проекта за изменение и допълнение на Устава на КАБ. Управителният съвет реши предложенията да бъдат публикувани на сайта на КАБ и изпратени до всички регионалните колегии с цел получаване на обратна връзка.

До края на февруари 2024 г. регионалните колегии следва да дискутират предложенията и да изпратят коментари, мнения и препоръки. Получените предложения ще бъдат обобщени и разгледани от Управителния съвет през месец март. Финалният проект ще бъде представен пред общите събрания на регионалните колегии, след което ще бъде обсъден от Общото събрание на КАБ през май.

Мотиви за промяна на Устава на КАБ

„От учредяването на КАБ изминаха десет години. Дълъг период, през който прилагайки уставните правила, имаше възможност да се изпитат и констатират пропуски и несъответствия с променящата се нормативна уредба. Назряла е нуждата от аналитичен преглед на Устава и предприемане на необходимите действия по неговите изменения и допълнения“, обясни арх. Чавдар Тенев, председател на РК Пловдив, който представи мотивите за промяна на Устава.

Според него има необходимост от оптимизиране на правилата за организация и работа на органите на КАБ – ОС, УС, КС, КДП, като например прецизиране на процедурата по избор на председатели и членове на отделните структури, ред за свикване и провеждане на заседанията на УС, правомерност на дейността на оперативното ръководство, делегиране на правомощия на представители и т.н. Съществен е проблемът с организирането и провеждането на Общо събрание на КАБ, тъй като членската маса се е удвоила през последните години. Днес броят на членовете е повече от 5000, което означава, че делегатският състав на събранието включва над 500 делегати. Това значително увеличава финансовата тежест и затруднява осигуряването на конгресна база с подходящи условия за настаняване на делегатския състав.

Значителен проблем се отчита в липсата на ясни регламенти, касаещи мандатът, функциите и правомощията на органите на регионалните колегии. Голяма част от колегиите имат сериозни затруднения и дори невъзможност да спазват действащото ограничение на броя на последователните мандати на членовете на регионалните ръководства. Новите предложения целят да създадат правила за избор на ръководствата на регионалните колегии, регламент за работата им и контрол на дейността им.

Положително становище относно ЗИД на ЗКН

Управителният съвет прие положително становище относно проект за изменение и допълнение на Закона за културно наследство, публикуван за обществени консултации. Целта е подобряване на процесите по превенция и защита на недвижимото културно наследство, както и оптимизиране на административните процедури по съгласуване на инвестиционните проекти. Предвижда се превантивен режим на защита на ценни обекти (в рамките на 6 месеца), които се намират в режим на проучване и изучаване. Целта е в този срок да не могат да се провеждат дейности по събарянето на обектите. Планира се създаването на специализирана комисия, която в кратки срокове да предписва дейности по аварийно укрепване и консервиране на обектите в риск. Законопроекът предвижда еднофазно съгласуване на инвестиционните проекти за намеси в сгради – недвижимо културно наследство. Съгласуването ще се осъществява от новосъздадена специализирана дирекция към Министерство на културата.

КАБ подкрепя инициативите за подобряване на превенцията, намаляване на сроковете и облекчаване на административните процедури, свързани с недвижимото културно наследство, като предлага следните допълнения:

  • Срокът за съгласуване на инвестиционните проекти да бъде един месец вместо два месеца. Двумесечни да останат съгласувателните процедури на проекти за недвижими културни ценности с категория „световно значение“, както и на устройствените планове.
  • Да отпадне оценката за въздействие на проектите за недвижими културни ценности, които не попадат в категория „световно значение“. За обекти от световно значение оценката за въздействие следва да бъде част от становището на МК по двумесечната съгласувателна процедура за паметници в Списъка на световното културно наследство.
  • Инвестиционните проекти за недвижими културни ценности с категория „местно значение“ да се одобряват и съгласуват на регионално ниво.
  • Да отпадне съгласувателната процедура на визите за проучване и проектиране.
  • Да се предложат допълнителни стимули за собствениците на обекти – недвижимо културно наследство в посока облекчено данъчно облагане и възможности за осигуряване на средства чрез публично финансиране и публично-частно партньорство, включително финансиране на археологически проучвания.

Застраховка за професионална отговорност до 2025

Управителният съвет прие оферта на Булстрад за сключване на застраховка за професионална отговорност за четвърта и пета категория строежи. Застраховката ще бъде валидна до края на 2025 година. Договорът е на обща стойност 107 712 лв., които ще бъдат разплатени на равни годишни вноски.