КАБ предлага спешно хармонизиране на наредбите в сектора

КАБ предлага спешно хармонизиране на наредбите в сектора

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) да сформира Работна група за хармонизиране на подзаконовите нормативни актове, свързани със Закона за устройство на територията (ЗУТ). Това предложиха представители на Камарата на архитектите в България (КАБ) на работна среща с министър арх. Иван Шишков, която се проведе на 24 март. 

Целта е спешно да бъдат преразгледани и усъвършенствани част от наредбите в сектора, чието прилагане затруднява работата на архитектурно-строителния бранш. Сред подзаконовите нормативни актове, които се нуждаят от прецизиране са: двете наредби за енергийната ефективност и енергийните характеристики на сградите; Наредбата за транспортно-комуникационната система, Наредбата за достъпност и универсален дизайн; Наредба 4 за инвестиционните проекти и други.

От страна на КАБ на срещата присъстваха председателят арх. Владимир Милков; зам.-председателите проф. арх. Борислав Борисов и арх. Константин Пеев; председателят на РК София град арх. Васил Василев  и зам.-председателят на РК София град арх. Емил Стоянов. 

Участниците в срещата бяха единодушни, че са необходими законодателни реформи с цел намаляване на административната тежест и облекчаване на инвестиционния процес. В този контекст бяха обсъдени конкретни предложения за промени в ЗУТ:

  • издигане ролята на главния проектант, който да носи основната отговорност за качеството и законосъобразността на проектите
  • облекчаване на режима за издаване на разрешения за строеж, първоначално за обектите от 4-та и и 5-та категория
  • оценката за съответствие, преди одобряването на проектите, да се извършва от проектантския колектив
  • въвеждането в експлоатация да става с доклад на главния проектант, с изключение на строежите по ЗОП

Представителите на КАБ изразиха готовност да предоставят своята експертиза в процеса по усъвършенстване на законодателството в сектора.