Писмо от Архитектурния съвет на Европа относно регистрацията на архитектите във Великобритания след 31.12.2020 г.

Писмо от Архитектурния съвет на Европа относно регистрацията на архитектите във Великобритания след 31.12.2020 г.

Уважаеми колеги,

 

Приложено можете да се запознаете с писмо от Архитектурния съвет на Европа относно регистрацията на архитектите във Великобритания след 31.12.2020 г.

От 01.01.2021 г. Директива 2005/36/ЕО за вазимното признаване на професионални квалификации вече няма да се прилага от Великобритания. За преходния период 01.01.2020-31.12.2020 тя все още е валидна за предоставяне на услуги  след автоматично признаване, признаване по общата система или временно предоставяне, или за конкретен обект.

 

От 01.01.2021 г.

 • Британското правителство каза че:

– архитекти от ЕИП / Швейцария, регистрирани във Великобритания, ще продължат да бъдат признавани;

– архитекти от ЕИП / Швейцария, които практикуват под временен статут или за конкретен обект, ще могат да продължат до изтичането на този статут, без възможност да го подновят;

– архитекти от ЕИП/Швейцария, подали заявления до ARB преди денят на излизането от ЕС и които все още не са получили решение, ще бъдат разгледани и решени съгласно процедурата от Директивата.

 • ЕК също така заяви, че решенията за признаване на Британски професионални квалификации в държавите членки на ЕС преди 2021 няма да бъдат засегнати.

 

По тази причина, Британски архитекти, които имат намерение да се регистрират в някоя от 27-те членки на ЕС, както и архитекти от ЕС, които имат намерение да се регистрират във Великобритания, се препоръчва да започнат процедура възможно най-скоро, преди 31.12.2020, ако желаят да се възползват от настоящите договорености. Препоръчва се да се информират за националните изисквания за кандидатстване и да се уверят, че всички документи и удостоверения са налични преди да подадат заявленията си.

 

Заявление след 01.01.2021 г.

 • Великобритания е посочила, че ще поддържа сходна система за признаване на професионални квалификации на архитекти от ЕИП / Швейцария
 • ARB ще продължи да признава квалификации, които понастоящем се признават автоматично и са посочени в т. 5.7.1 от приложение V към Директивата, при условие, че кандидатът има достъп до професията в своята държава. Няма да се изиква гражданство.
 • Квалификациите за ЕИП / Швейцария, по-рано попадащи в обхвата на общата система, и гражданите с придобити права ще трябва да кандидатстват по пътя за признаване на професионални квалификации от трети държави. Това включва провеждането на предписаните изпити за ARB в част 1 и част 2 и завършването на предписана от ARB квалификация за част 3 в Обединеното кралство.
 • Лица с квалификации от Великобритания, кандидатстващи за признаване в ЕИП/Швейцария трябва да проверят националните изисквания в приемащата държава.

 

Последици за признаване във Великобритания на притежатели на квалификации от ЕИП / Швейцария

 • Професионалисти от ЕИП / Швейцария (включително граждани на Великобритания, притежаващи квалификация от ЕИП / Швейцария), които вече са установени и са получили решение за признаване в Обединеното кралство, няма да бъдат засегнати и решението за признаване  ще остане валидно.
 • Професионалисти от ЕИП / Швейцария (включително граждани на Великобритания, притежаващи квалификация от ЕИП / Швейцария), които не са подали заявление за решение за признаване в Обединеното кралство преди 1 януари 2021 г., ще бъдат обект на бъдещи договорености, както е описано по-горе.
 • Професионалисти от ЕИП / Швейцария (включително граждани на Великобритания, притежаващи квалификация от ЕИП / Швейцария), които са кандидатствали за  признаване и очакват решение, на 1 януари 2021 г., доколкото е възможно, ще могат да приключат своите заявления в съответствие с разпоредбите на Директивата.
 • Архитектите от ЕИП / Швейцария, практикуващи под временен статут или конкретен обект, ще могат да продължат да го правят до изтичането на този статут, без възможност за подновяване.

 

Последици за признаване в 27-те държави членки на ЕС на притежатели на квалификация от Великобритания:

 • В „Известие на заинтересованите страни“ на ЕК от 21 юни 2018 г. се посочва, че „оттеглянето на Обединеното кралство не засяга решенията за признаване на професионални квалификации, получени в Обединеното кралство, взети преди датата на оттегляне въз основа на Директива 2005/36 / ЕО) от държава членка на ЕС.
 • В Известието на ЕК до заинтересованите страни също се посочва, че към датата на оттегляне „гражданите на Обединеното кралство ще бъдат граждани на трети страни и следователно Директива 2005/36 / ЕО вече не се прилага за тях“. От това следва, че:

– Признаването на професионални квалификации на граждани на Великобритания в държава членка на ЕС ще се урежда от националните политики и правила на тази държава членка, независимо дали квалификациите на гражданин на Великобритания са получени в Обединеното кралство, в друга трета държава или в ЕС.

– Временното предоставяне на услуги от граждани на Великобритания в държава членка на ЕС, дори ако те вече са законно установени в държава членка на ЕС, ще се урежда от националните политики и правила на тази държава членка.

 

За допълнителна информация:

– Architects’ Registration Board (ARB): http://www.arb.org.uk/

– For ARB information on EU Exit: http://www.arb.org.uk/eu-exit/

– Contact ARB for advice: info@arb.org.uk

 

– Website of the European Commission on free movement of professionals: https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_en

– Website of the Architects’ Council of Europe for contact details of its Member Organisations: https://www.ace-cae.eu