Столична община търси проектанти за изготвяне на задания

Столична община търси проектанти за изготвяне на задания

Регионална колегия София-град оказва съдействие на Столична община в търсене на проектант/екип, притежаващ удостоверение по чл. 165 от Закона за културното наследство, за изготвяне на технически задания за проектиране за следните обекти, намиращи се в административни сгради на Столична община:

1. Текущ ремонт на център за административно обслужване в сградата на Столична община, находяща се на ул. Московска №33;
2. Изграждане на асансьор и осигуряване на достъпна среда в сградата на Столична община, находяща се на ул. Московска №41;
3. Ремонт за консервация, реставрация и експониране на фасадите на административната сграда на Столична община, находяща се на ул. Московска №41.

Сградите са със статут на паметник на културата от местно значение.

Впоследствие изготвените проекти на първите два обекта ще кандидатстват за финансиране по Проект „Красива България”.

За контакти и допълнителна информация:
инж. Мария Чальовска – ст. експерт дирекция УАСФ, Столична община
0889 45 50 89 или 02 9377257
m.chalyovska@sofia.bg