Проектът на Наредба 7 е публикуван за обществени консултации

Проектът на Наредба 7 е публикуван за обществени консултации

Проектът за изменение и допълнение на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии е публикуван в портала за обществени консултации: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6937

Предложенията на Комисия “Нормативи” към КАБ са включени в проекта на наредбата. 

Мнения, коментари и становища по проекта се приемат до 29 юли 2022 г. на:

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. е изработен съгласно краткосрочния план за действие, приет от междуведомствена работна група, създадена със заповед на заместник-министър председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството. Наредба № 7 от 2003 г. е обнародвана през 2004 г. и не е изменяна и допълвана от 2013 г.

Причините, които налагат приемането на наредбата произтичат от необходимостта за постигане на съответствие на нейните разпоредби с разпоредбите на ЗУТ в резултат от неговите изменения и допълнения след 2013 г. Новите урбанистични и архитектурни решения, съвременните строителни технологии също представляват фактор, който налага да се направят изменения и допълнения на Наредбата.

В проекта на нормативен акт са залегнали и предложения за изменения и допълнения на действащи разпоредби, породили проблеми при прилагането им, поради непрецизност или непълнота, или пораждащи излишна административна и финансова тежест.

Пълният текст на проекта на Наредба 7 можете да изтеглите тук, а мотивите тук.