Проверяват обществени поръчки по сигнали на КАБ

Проверяват обществени поръчки по сигнали на КАБ

Прокуратурата и Агенцията за държавна финансова инспекция са започнали проверки по сигналите за опорочени обществени поръчки, подадени от Камарата на архитектите в България. Проверки е започнала и Комисията да противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

През последните седмици Камарата бе сезирана за сериозни нарушения при общинските обществени поръчки за проектиране. Всяка от тях ощетява обществения интерес и създават съмнения как институциите харчат публичните средства. Щетите са и за цялата архитектурна професия.

В отговор до КАБ Агенцията за обществени поръчки подчертава, че обсъжда мерки за предотвратяване на незаконосъобразните практики. Агенцията признава, че има нарушения и сигналите за тях са зачестили.

Моделът на действие е почти идентичен – общините и фирмите злоупотребяват с невъзможно кратки срокове за проектиране. При част от поръчките нарушенията са на фирмите-кандидати. При друга част порочната практика е заложена от общината-възложител. Така се стига до абсурда община Девин да обяви обществена поръчка със срок за проектиране 1 ден. И понеже често предметът на поръчката са обществени сгради или жилища, некачествените проекти могат за прераснат в лошо изпълнение и да поставят в риск живота и здравето на хората.

Проблемът е заложен в правилата. Те дават свобода за формално спазване на буквата от закона, но в противоречие и с духа на закона, и със здравия разум.

Двата основни елемента при оценката на офертите са цената и срокът, нерядко с еднаква тежест. Една фирма може да предложи най-високата цена, но да победи конкурентите с най-краткия срок. Общините не искат или приемат на честна дума декларациите, че архитектурното бюро наистина е в състояние да изпълни поръчката качествено. Едното обяснение на подобни действия е чиновническа некомпетентност и невежество. Другото обяснение е корупция, незаконно облагодетелстване, кражба. Пълно пренебрежение към интересите на данъкоплатците и честната конкуренция. Каквато и да е причината обаче, тя е обида за обществените отношения. И повече от това: някои от общините сключват договори за възлагане, въпреки че Камарата им е посочила нарушенията в поръчките, а това е проява на недопустимо институционално високомерие.

Камарата на архитектите вече няколко пъти заяви, че внимателно ще наблюдава всички обществени поръчки за проектиране и юристите й ще сигнализират националните и европейските институции за всяко установено нарушение. Целта е членовете на КАБ да работят в прозрачна конкурентна среда и да създават качествени проекти. От това зависят честта на професията и доброто име на всеки архитект.