Подготвя се европейска директива за планирането

Подготвя се европейска директива за планирането

Акцент е качеството на градската среда и обвързаността му с възнагражденията на архитектите

Архитектурният съвет на Европа (АСЕ) работи по създаването на Директива за предоставянето на услуги по планиране в областта на архитектурата, интериорния дизайн, ландшафтната архитектура, градоустройството и гражданското инженерство. Това съобщи арх. Веселина Николова на заседанието на Комисията по нормативна уредба към Камарата на архитектите в България (КАБ), което се проведе на 8 ноември в Централния дом на архитекта в София. От 2014 г. арх. Николова е член на Работна група за регулаторни въпроси и проблеми към АСЕ.  

Проектът на директивата е разработен от представители на Федералната камара на архитектите в Германия, както и на Камарата на архитектите в Испания. Той стъпва на испанския Закон за архитектурата, както и на определението на Европейския съд за германската Наредба за хонорарите на архитектите и инженерите. Директивата е рамков документ, който обхваща всички процедури и мерки за създаването на градската среда с цел защита на обществения интерес. В проекта се акцентира на обвързаността между качеството на средата и възнагражденията на архитектите, както и на необходимостта от отделно възлагане на обществените поръчки за проектиране и за строителство. 

Планирането на застроената среда е от ключово значение за качеството на живота и благосъстоянието на хората, пише в директивата. Необходимо е да се гарантира постоянно високо качество на услугите по планиране, като проектантите преминават непрекъснато обучение, за да поддържат професионалните си умения. Създаването на европейска система за определяне на минимални цени на проектантските услуги също е гаранция за качествено планиране на средата и защита на потребителите. Очаква се директивата да задължи държавите-членки на ЕС да определят разумни и адекватни минимални цени за предоставяне на услуги за планиране и проектиране. 

Комисия “Нормативи” към КАБ под председателството на проф. арх. Борислав Борисов подкрепя инициативата за създаване на директивата, като смята, че е необходимо да се обърне специално внимание на въпросите, свързани с достойното възнаграждение на архитектите, разделянето на поръчките за проектиране и за строителство, както и издигането ролята на архитекта в строително-инвестиционния процес. Комисията се ангажира да подготви становище по проекта в сътрудничество с арх. Николова, което да бъде разгледано на заседание на Управителния съвет на КАБ и внесено в АСЕ. Предвижда се да бъде организирана среща с българските евродепутати по темата. В процеса ще бъде включена и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране за осъществяване на съвместна дейност във връзка с предложенията в директивата.

На заседанието на Комисия “Нормативи” бяха разгледани подробно и четирите законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗУТ), внесени в НС през последните дни. Предстои Комисията да подготви становища по законопроектите, които да бъдат гласувани от УС на КАБ и изпратени в парламента. Сред акцентите в предложенията на КАБ за промяна в ЗУТ са: отпадане на оценката за съответствие и въвеждането на регистрационен режим при одобряването на проектите; ограничаване на контролните функции на ДНСК по отношение на проектите и разрешенията за строеж; гарантиране на конкретни срокове за реализация на предвижданията в Общите устройствените планове; създаване на наредби на МРРБ за поставянето на преместваеми обекти и опазването на зелената система, които да въведат регламенти на национално ниво.