Обществени консултации по проектонаредбата за обследване и сертифициране на сгради

Обществени консултации по проектонаредбата за обследване и сертифициране на сгради

Основната цел на наредбата е привеждане на нормите за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради в съответствие с изискванията на Закона за енергийна ефективност, както и с техническите изисквания на подзаконовата нормативна уредба. По този начин ще се гарантира завършеност на процеса на нормативна осигуреност за изпълнение програмите за енергийна ефективност по Националния план за възстановяване и устойчивост на България, оперативните и други програми.

С проекта на Наредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради се:

  • урежда издаването на сертификат за енергийни характеристики на нови сгради на етапа на проектиране;
  • определят условията и редът за издаване на сертификат за нова сграда в случаите на пристрояване и надстрояване на съществуваща сграда;
  • регламентират нови срокове на валидност на сертификатите за енергийни характеристики, които са обвързани с достигнатия клас на енергопотребление, а не с досегашния критерий „възраст“ на сградите;
  • създава разпоредба за упълномощаване на трето лице, което да сключва договор за обследване на сграда в режим на етажна собственост от името на етажната собственост или сдружението на собствениците, като е дадена възможност третото лице да бъде и община-партньор. Това ще осигури по-ефективно подпомагане на гражданите от страна на общините при кандидатстването по процедурите за обновяване на жилищни сгради, финансирани по НПВУ и др.;

Предвижда се новата наредба да влезе в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник”. Производството по въвеждането в експлоатация на сграда, започнало преди влизането в сила на наредбата, се довършва по досегашните условия и ред. За започнало производство по въвеждане в експлоатация се счита датата на внасяне на искане пред компетентния орган съгласно ЗУТ.

С цел формулиране на официално становище на КАБ по проекта, ще очакваме да ни изпращате вашите предложения до 4 декември на kab_strategy@abv.bg. Срокът на обществената консултация е 6 декември 2022 г.