Обратна връзка от членовете на КАБ по Стратегия за цифрова реформа в сектора

Обратна връзка от членовете на КАБ по Стратегия за цифрова реформа в сектора

Камарата на архитектите в България приема предложения от членовете си във връзка с усъвършенстването на проекта на Стратегията за цифрова реформа на българския строителен сектор. Можете да изпращате своите мнения, коментари и препоръки до 1 юли 2022 г. на имейл kab_strategy@abv.bg. Получените предложения ще бъдат разгледани и приети от УС на КАБ до 20 юли, след което ще бъдат изпратени в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

От МРРБ очакват всички браншови организации в сектора да изпратят предложенията си по проекта на стратегията до 30 юли. Предложенията трябва да включват конкретни мерки и цели, които професионалните организации предвиждат за изпълнение в контекста на политиката за цифровизация. Получените предложения ще бъдат обобщени от експертите в МРРБ с цел финализиране на стратегията и пътната карта за изпълнението й, след което документите ще бъдат публикувани за обществено обсъждане.

Писмо от МРРБ

Проект на Стратегия за цифрова реформа на българския строителен сектор

Пътна карта за изпълнение на стратегията

Една от политиките на Европейския съюз (ЕС) е трансформирането на икономиката на ЕС в цифрова. Секторът на строителството като важна неразделна част от европейската икономика също трябва да се трансформира, за да осигури възможност за постигане на приоритетите на ЕС в този сектор: ефективни административни услуги, по-високо качество на строителството, по-бързи темпове на проектиране и изграждане, намалено енергопотребление, достъпни домове, защитена околна среда и по-високо качество на живота ни. Реформата на строителния сектор е тясно свързана и с реализацията на други политики на ЕС: устойчиво строителство, цифрова икономика, енергийна ефективност, кръгова икономика, изменение на климата, демографски промени, здраве и безопасност, работни места, образование, обучение.

Националната политика, както и коалиционното споразумение на правителството също извеждат цифровизацията на икономиката, в т.ч. и на строителния сектор като приоритет.

В тази връзка Министерството на регионалното развитие и благоустройството подготвя Стратегия за цифрова реформа на българския строителен сектор, която със своя 10 годишен хоризонт задава основната посока на развитие в сектора, като определя стратегически цели, в рамките на които ще се прилагат конкретни мерки и дейности за цифрова трансформация на сектора.