Нов раздел със становища на сайта на ДНСК

Нов раздел със становища на сайта на ДНСК

Нов раздел е създаден в сайта на Дирекцията по национален строителен контрол (ДНСК). В него се публикуват становища, изготвени от служители на ДНСК и потвърдени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Становищата са свързани с прилагане на Закона за устройство на територията и подзаконовата нормативна уредба. Инициативата за създаването на новата секция е на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Разделът е достъпен на следния линк: https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Home.aspx?0ZKDwUgLUJot9K4RWqVc%2f1CEC0TaNQ3R

През 2023 г. такава секция бе създадена и в сайта на Камарата на архитектите в България по инициатива на зам.-председателя на КАБ проф. д-р арх. Борислав Борисов, който отговаря за нормативната дейност. В раздела могат да бъдат открити официални писма и становища на МРРБ и ДНСК, издадени от 2021 до момента. Секцията се актуализира периодично. Целта е издадените указания да бъдат на разположение и информацията да бъде полезна за членовете на КАБ.

Можете да откриете раздела на сайта на КАБ тук: https://kab.bg/dokumenti/dokumenti-kab/pisma-i-stanovishta/