Меморандум за сътрудничество между Международната академия за архитектура и Камара на архитектите в България

Меморандум за сътрудничество между Международната академия за архитектура и Камара на архитектите в България

На 11.09.2018г. се сключи меморандум за сътрудничество между Камара на архитектите в България (КАБ) и Международната академия за архитектура (МАА).

Този меморандум има за цел да създаде основа за съвместна партньорска дейност между Международната академия за архитектура и Камарата на архитектите в България във връзка с професионалния обмен на международен опит, организиране на квалификационни курсове с водещи световни имена в архитектурата, организирането и промотирането на събития, издигащи имиджа на българските архитекти на национално и на световно ниво, както и всякаъв друг тип събития от взаимен професионален интерес и в съотвествие с целите на двете организации.

Партньорството ще се съобразява със следните принципи:

  1. Взаимна полза и пълноценно сътрудничество
  2. Сравними възможности за участие в съвместни дейности
  3. Равнопоставено и справедливо третиране
  4. Навременен обмен на информация, свързана със съвместната дейност
  5. Прозрачност на активностите и намеренията

На основание на този меморандум страните ще осъществяват взаимно сътрудничество, съобразно своите функции и компетентности, като при необходимост ще се сключат допълнителни споразумения и договори.