КАБ спечели поредно дело в защита на авторските права

КАБ спечели поредно дело в защита на авторските права

През последните 10 години КАБ няма загубени дела при обжалване на наложени дисциплинарни наказания 

Върховният административен съд (ВАС) остави в сила постановеното в полза на КАБ решение от 26.01.2022 г. на Административен съд – Бургас. Производството пред първа съдебна инстанция бе образувано по жалба на член на КАБ, насочена срещу решение на УС на КАБ, с което е наложено дисциплинарно наказание – глоба в размер на 1800 лв., за извършено дисциплинарно нарушение на Професионалния кодекс. Нарушената разпоредба на Кодекса в случая предвижда, че архитектът няма право да сключва договор за проектиране и авторски надзор, преди да уведоми за новото възлагане носителя на авторските права за същия проект.

Макар, че вече има няколко спечелени дела по аналогични казуси, посоченото решение е важно не само защото затвърждава съдебната практика, но и защото за първи път последната съдебна инстанция разрешава повдигнатия от жалбоподател въпрос за началото на сроковете за образуване на дисциплинарно производство. По закон такова производство се образува не по-късно от два месеца от откриване на нарушението и не по-късно от една година от извършването му. Практически с това решение ВАС потвърждава правилността на дългогодишната практиката на Комисията по дисциплинарно производство (КДП), че нарушението следва да се счита за открито тогава, когато всички доказателства, необходими за образуване на дисциплинарно производство са постъпили при Комисията.

Друг важен момент на постановеното решение е тълкуването от ВАС на въпроса дали архитектът като физическо лице носи дисциплинарна отговорност по ЗКАИИП за дейността на дружеството си. В тази връзка Професионалния кодекс на КАБ разпорежда, че архитектът носи солидарно отговорност за нарушения на кодекса, свързани с дейността на фирмата му. Въпреки това с цел нейното избягване, възражения срещу подобна отговорност се въвеждат при почти всяко обжалване на наложено дисциплинарно наказание. В случая ВАС е категоричен, че лице, притежаващо проектантска правоспособност и член на КАБ като професионална организация на архитектите има задължения да спазва Устава на организацията, както и Професионалния кодекс на КАБ. Неизпълнението на задълженията, произтичащи от тези актове, е дисциплинарно нарушение и е основание за ангажиране на дисциплинарна отговорност – независимо дали това лице действа в лично качество или чрез търговско дружество, в което е собственик и/или управител.

Постигнатата от КАБ еднозначна и непротиворечива съдебна практика е стабилна основа за утвърждаване на високи професионални стандарти в проектирането и запазване на лоялната конкуренция между колеги. Всяко решение на УС на КАБ, с което се налага дисциплинарно наказание, е свързано с отговорността на архитекта, която той носи не пред КАБ като организация, а пред колегите си при неспазване или нарушение на морално-етичните норми, разписани в Професионалния кодекс. В конкретния случай, разрешен от ВАС, тези норми касаят упражняването на дейността на архитекта по начин, по който да не се допуска поведение, с което да се накърни, заобиколи или общо казано да не се съобрази с авторските права на друг свой колега, които са възникнали по отношение на произведение на архитектурата, върху който му е възложено работи след неговото завършване от друг архитект. При всички случаи професионалното поведение изисква от архитекта да не действа против или в разрез с авторските права и интересите на друг архитект без неговото съгласие – чл. 24 от ПК или най- малкото – поне преди да извърши формално писменото уведомяване, за да може колегата му да предприеме своевременни действия по защита на правата си по съдебен ред. Именно такова укоримо поведение на проектанта е въздигнато от гилдията, като съществено нарушение при упражняването на професионалната дейност, тъй като по този начин се засяга и ограбва интелектуалния труд на колеги, което КАБ счита за неприемливо и недопустимо поведение от професионална гледна точка.

В периода октомври 2020 до момента, КДП е провела близо 20 заседания. Разгледани са общо 18 казуса, като по три от тях са предложени глоби между 1800 лв. и 2000 лв., сред които и описания по-горе случай. Направено е и едно предложение за лишаване от пълна проектантска правоспособност за срок от 6 месеца. През последните 10 години, в които адвокат Христо Казармов е юридически консултант на КДП и защитава в съда постановените решения на УС на КАБ за налагане на дисциплинарни наказания, организацията няма нито едно загубено дело – включително и на първа инстанция пред административен съд, въпреки множеството подадени жалби. Постановените в тази връзка в полза на КАБ съдебни решения и определения вече са над десет на брой и са гарант, че правилата, въведени от гилдията ще бъдат спазвани и за напред.