КАБ обсъжда конкретни предложения за промени в ЗУТ

КАБ обсъжда конкретни предложения за промени в ЗУТ

Комисията по нормативна уредба кани членовете на Камарата на архитектите в България (КАБ) да изпращат конкретни предложения за промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) до 31 май на имейл – kab_strategy@abv.bg. Получените предложения ще бъдат разгледани от Комисията и ще послужат за прецизиране и финализиране на конкретни правни текстове. Те ще бъдат предоставени на депутати от парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с цел да ги припознаят и да работят за тяхното приемане в Народното събрание.

Инициативата е продължение на поредицата от работни срещи с представители на политическите партии, на които КАБ популяризира идеите си за законодателна реформа в архитектурно-строителния сектор. Решението за изработване на конкретни предложения за нормативни промени бе взето на заседание на Комисията по нормативна уредба към КАБ, което се проведе на 10 май в Централния дом на архитекта.

На заседанието бяха дискутирани и предложенията на МРРБ за промени в ЗУТ, които предвиждат незаконните инфраструктурни обекти да бъдат обявени за търпими. Комисията подкрепя усилията на МРРБ за решаване на проблема, но не и предложения механизъм в разпоредбите за изменение на ЗУТ. Поради това Комисията се придържа към вече приетите две становища от УС на КАБ, които не подкрепят направените предложения за узаконяване на незаконните обекти. Предстои КАБ да изпрати становище по новия законопроект до Министерски съвет.

КАБ е готова и с проектни текстове за промени в Закона за обществени поръчки (ЗОП), които предстои да бъдат финализирани.