КАБ на среща с „Продължаваме промяната“: Законодателната реформа е приоритет

КАБ на среща с „Продължаваме промяната“: Законодателната реформа е приоритет

Управителният съвет на Камарата на архитектите в България (КАБ) проведе работна среща с представители на политическа партия „Продължаваме промяната“ (ПП) на 30 септември в Централния дом на архитекта в София. Целта е стартиране на диалог в търсене на сътрудничество и подкрепа относно инициативите на КАБ за законодателна реформа в архитектурно-строителния сектор. „Продължаваме промяната“ бе представена от съпредседателя на партията Асен Василев и арх. Йордан Терзийски. От страна на КАБ в срещата участваха председателят арх. Владимир Милков, зам.-председателите проф. арх. Борислав Борисов и арх. Мартин Христов, председателят на РК София град арх. Васил Василев, както и представители на регионалните колегии в Хасково, Варна, Бургас, Стара Загора, Пазарджик и др.

Участниците в срещата се договориха да работят съвместно за законодателна реформа в сектора с цел подобряване на инвестиционния процес и облекчаване на административните процедури в полза на обществения интерес. Необходима е промяна на модела, която да преосмисли правата и отговорностите на всички участници в строително-инвестиционната дейност. Архитектът има ключова роля във всеки етап от реализацията на проекта, което закономерно го поставя в центъра на процеса, единодушни бяха присъстващите. Специален акцент бе поставен на необходимостта от стимулиране на конкурсното начало и регламентиране на инженеринга при възлагането на обществени поръчки с публични средства.

„В архитектурно-строителния сектор има много законодателни проблеми, които вярваме, че можем да разрешим в сътрудничество с представителите на всички партии, работещи за промяната. Разчитаме най-вече на нашите колеги архитекти, които са част от парламента. Надяваме се с ваша подкрепа да вървим в посока на промяна на нормативната база, която ще бъде от полза за цялото общество“,  обърна се към кандидат-депутатите арх. Владимир Милков, председател на КАБ.

Архитектурната гилдия отдавна е взела решения за необходимостта от редица устойчиви законодателни промени в сектора, обясни проф. арх. Борислав Борисов, зам.-председател на КАБ. Той представи основните акценти, на които трябва да стъпи бъдещата нормативна реформа. 

  • Усъвършенстване на ЗУТ или създаване на нов кодекс, който да обедини основните нормативни документи в сектора: ЗРР, ЗУЗСО, ЗУЧК, Закон за водите, Закон за собствеността и ползването на земеделските земи и други.
  • Проектантът да има водеща роля в инвестиционния процес, тъй като е ангажиран във всички фази от създаването до реализацията на проекта. Увеличените отговорности следва да вървят заедно с повече права, които да му позволяват да отстоява професионалната си позиция в контекста на публичния интерес.
  • Администрацията да се оттегли от несвойствените си функции, като делегира повече права на водещия проектант. При обектите от 4 и 5 категория разрешението за строеж и одобряването на проекта да става с оценка на съответствието от самия проектант. Въвеждането в експлоатация за тези категории също да премине под управлението на водещия проектант. Това ще намали административната тежест и ще допринесе за ограничаване на корупционните практики.
  • Да бъдат въведени нови фази на проектиране – първата е т.нар. „инвестиционен проект за одобряване“ (ИПО) с намален обем и съдържание, на базата на който администрацията да издава разрешение за строеж. Втората фаза е „инвестиционен проект за изпълнение на строителството“ (ИПИС), който е отговорност на главния проектант на обекта и подлежи на регистрационен режим, но не и на разрешителен.
  • ДНСК да се оттегли от контрола на проектите и разрешенията за строеж, като се съсредоточи единствено върху строителния надзор.
  • Създаване на наредба на МРРБ, която да регламентира държавни правила и норми за разполагане на преместваемите обекти. Същият поход да се приложи по отношение на зелената система.
  • Нормализиране на процеса по възлагане на обществени поръчки на инженеринг чрез промяна на ЗОП. Въвеждане на нова глава „Инвестиционно проектиране и устройствено планиране“. Прецизиране на „ин хаус“ поръчките и стимулиране на конкурсното начало.
  • Дигитализация на инвестиционния процес чрез създаване на национална електронна платформа.

Арх. Мартин Христов и арх. Васил Василев обърнаха внимание на необходимостта от законодателна реформа в сферата на недвижимото културно наследство. Промените трябва да бъдат свързани с облекчаване на процедурите по съгласуване на проектите, намиране на баланс между интересите на различните заинтересовани страни, въвеждане на повече мотивационни практики за собствениците на ценни обекти, увеличаване на административния капацитет на НИНКН, децентрализация на системата.

„Правителството трябва да играе ролята на катализатор на процеса. Не вярвам на закони, които са писани от чиновници. Нормите трябва да се създават от професионалистите, които ще ги изпълняват. В момента имаме свръхрегулиран процес на строителство, който включва толкова много участници, че никой от тях не носи отговорност за крайния резултат. Строим РЗП, а не красиви сгради. Имаме законодателни ограничения на хартия, които не се спазват. Отворени сме за решения относно смяна на модела и ново устройство на инвестиционния процес, така че да живеем в красива среда. В предходния период започнахме да работим в посока ограничаване на инженеринга, но това ще бъде дълъг процес, тъй като строителните фирми трябва да свикнат да работят по нов начин“, коментира Асен Василев.

Участниците в срещата се обединиха около мнението, че проблемите в сектора могат да бъдат решени само в тясно сътрудничество между държавата и браншовите организации. КАБ се ангажира да бъде не само инициатор на законодателните промени в сектора, но и да участва активно с професионален екип в дебата по темата и реализацията на идеите.

Пресцентър КАБ