КАБ категорично възрази срещу предложенията за промени в Закона за кадастъра

КАБ категорично възрази срещу предложенията за промени в Закона за кадастъра

Недопустимо е устройственото планиране да се определя като “специализирана геодезическа дейност“

Камарата на архитектите в България (КАБ) възразява остро и категорично срещу предложените промени в Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), с които се променят текстове в ЗУТ, ЗКАИИП и ЗГК, касаещи устройственото планиране. Това е записано в становището на КАБ по законопроекта, което е изпратено до Министерски съвет и МРРБ. Становището бе прието единодушно на заседанието на Управителния съвет на КАБ, което се проведе на 10 януари в Централния дом на архитекта в София.

Законопроектът регламентира устройственото планиране като „специализирана геодезическа дейност” и предоставя възможност на геодезистите да изработват проекти на подробни устройствени планове – планове за регулация и планове за улична регулация. Това противоречи на действащото законодателство в областта на устройственото планиране и показва дълбоко непознаване на смисъла и целта на устройството на територията, смятат от КАБ.

„Недопустимо е устройственото планиране, изчерпателно уредено в ЗУТ, да се омаловажава и приравнява на “специализирана геодезическа дейност“. Устройствените планове не са специализирани геодезически дейности, а са актове по устройство на територията с изключителна обществена значимост“, посочва се в становището.

Според регламентите на ЗКАИИП изработването на устройствени планове е в професионалната компетентност на архитектите и урбанистите с проектантска правоспособност. Крайно недопустими са опитите за промяна на ЗКАИИП и ЗУТ чрез преходни и заключителни разпоредби в друг нормативен акт, без да са проведени консултации с браншовите организации в сектора.

Управителният съвет на КАБ призовава всички свои членове и регионални колегии да изпращат мнения и становища по законопроекта в портала за обществени консултации тук. От професионалната организация ще настояват и за спешна среща с министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков.

Пълният текст на становището на КАБ можете да изтеглите тук.

Председателят на КАБ арх. Владимир Милков предложи на УС да приеме декларация относно участието на КАБ в Координационния съвет на браншовите организации в сектора. В нея се настоява да бъдат прекратени всички опити за лобистки действия от браншови организации, целящи монополизиране на проектантски правомощия, за които нямат компетенции и професионални умения. От КАБ призовават бранша да подкрепи становището на КАБ относно ЗИД на ЗКИР, като поиска МС да оттегли внесения в НС законопроект.

Вижте цялата декларация тук

На заседанието Управителният съвет прие становище относно предложения за изменение на Наредба за техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите. На този етап е неизпълнимо изискването от 1 януари 2024 г. сградите да се проектират с енергопотребление клас А и 55% от енергията да се доставя от възобновяеми източници. Ангажиментът за изграждане на сгради с близко до нулево потребление на енергия е изцяло прехвърлен на обикновения гражданин и бизнеса. Вместо насърчаване и стимулиране на решения за енергийна ефективност в сградите, държавата налага тежки задължения на потребителите без да е създала предварително основата за изпълнението им.

От КАБ предлагат срокът за прилагане на изискванията да бъде удължен с две години за частните възложители – от 01.01.2026 г. През този период държавата ще може да обезпечи нормативно, технически и финансово прилагането на изискването сградите да се изпълняват с близко до нулево потребление на енергия.

КАБ продължава да отстоява позицията, че енергийната ефективност, както и пожарната безопасност не трябва да бъдат част от инвестиционния проект, а да получат статут на оценка/доклад за съответствие.

Необходимо е в кратки срокове МРРБ да създаде работна група с представители на браншовите организации, която да разработи нова наредба в синхрон с европейските директиви.

Пълният текст на становището прочетете тук.

На заседанието бе подписан меморандум за партньорство между Камарата на архитектите в България (КАБ), Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) и Българската асоциация на фасадната индустрия (БАФИ). Целта е трите организации да си сътрудничат в посока – облекчаване на инвестиционния режим, усъвършенстване на нормативната база в сектора, консултации на експертно ниво по въпросите на професията, вкл. по темата за енергийната ефективност.