Дневен ред на общото събрание на КАБ на 28 и 29 април

Дневен ред на общото събрание на КАБ на 28 и 29 април

Управителният съвет на Камарата на архитектите в България (КАБ) на основание чл. 22, т. 1, чл. 17, ал. 2 и чл. 18, ал. 1 от ЗКАИИП във връзка с чл. 29 ал. 2 от Устава на КАБ, свиква редовно годишно Общо събрание (ОС) на КАБ на 28 и 29 април 2023 г. Събранието ще се проведе в хотел „Wave Resort“ с адрес: Къмпинг зона Ахелой, 8217 Поморие, GPS: 42.628742, 27.635091, зала „Черно море“. Началният час на събитието е 09:00 ч. на 28 април.

ДНЕВЕН РЕД

ДВАДЕСЕТ И ВТОРО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ

 1. Годишен отчет за дейността на Управителния съвет за 2022 г.
  Проект за решение по т. 1: Общото събрание приема годишния отчет на Управителния съвет за дейността за 2022
 2. Годишен отчет за дейността на Контролния съвет за 2022 г.
  Проект на решение по т. 2: Общото събрание приема годишния отчет на Контролния съвет за дейността за 2022 г.
 3. Годишен отчет за дейността на Комисията по дисциплинарно производство за периода май 2022 г. – април 2023 г.
  Проект на решение по т. 3: Общото събрание приема годишния отчет на Комисията по дисциплинарно производство за дейността за периода май 2022 г. – април 2023 г.
 4. Годишен отчет за финансовите приходи и разходи на КАБ за 2022 г.
  Проект на решение по т. 4: Общото събрание приема Годишния отчет за финансовите приходи и разходи на КАБ за 2022 г.
 5. Освобождаване от отговорност на председателя и членовете на Управителния съвет за периода 17.10.2020 г. – 31.12.2022 г.
  Проект на решение по т. 5: Общото събрание освобождава от отговорност председателя и членовете на Управителния съвет за периода 17.10.2020 г. – 31.12.2022 г.
 6. Програма за дейността на Управителния съвет за 2023 г. и бюджет за изпълнението й
  Проект на решение по т. 6: Общото събрание приема програмата за дейността на Управителния съвет за 2023 г. и бюджета за изпълнението й.
 7. Приемане на Бюджет на КАБ за 2023 г.
  Проект на решение по т. 7: Общото събрание приема Бюджета на КАБ за 2023 г.
 8. Определяне на размера на встъпителните и годишните вноски
  Проект на решение по т. 8: Общото събрание приема встъпителните и годишните вноски да се обвържат с размера на минималната работна заплата за страната.
 9. Приемане на изменения и допълнения на Устава на КАБ
  Проект на решение по т. 9: Общото събрание приема Проекта за изменение и допълнение на Устава на КАБ.
 10. Приемане на решения на Общото събрание на КАБ
  Проект на решение по т. 10: Общото събрание приема решения на ХХІІ Общо събрание на КАБ.

При липса на кворум към началния час – 09:00 часа на 28 април 2023 г., Общото събрание ще започне в 10:00 часа на 28 април 2023 г. и може да се проведе редовно независимо от броя на присъстващите делегати на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

Регистрацията на делегатите започва в 8:00 часа на 28 април 2023 г. на мястото на провеждане на Общото събрание – зала „Черно море“ в хотел „Wave Resort“.

Материалите по точките от дневния ред на Общото събрание ще се публикуват по реда на тяхното постъпване на електронната страница на КАБ: https://kab.bg/os-2023/. Следете страницата за актуални материали и информации във връзка с предстоящото събитие.