Покана за Осемнадесето извънредно Общо събрание на КАБ

Покана за Осемнадесето извънредно Общо събрание на КАБ

Управителният съвет на Камарата на архитектите в България  (КАБ) на основание чл. 17, ал. 3, чл. 18, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 5 от ЗКАИИП във връзка с чл. 29 ал. 3 от Устава на КАБ свиква Осемнадесето извънредно Общо събрание

на 9 март 2019 г. в Зала „Витоша“,  Интер Експо Център, гр. София,

с начален час 10.00 часа на 9.03.2019 г. при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД

ОСЕМНАДЕСЕТО ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ

9 март  2019 г. в  Зала „Витоша“, Интер Експо Център, гр. София,

от  10.00 часа на 9.03.2019 г.

  1. Избор на Председател и членове на Комисията по дисциплинарно производство на КАБ с мандат от три години; Проект за решение: ОС на КАБ избира Председател и членове на КДП с мандат от три години
  2. Приемане на изменения и допълнения в Методиката на КАБ за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране; Проект за решение: ОС на КАБ приема изменения и допълнения в Методиката на КАБ за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране
  3. Приемане на изменения и допълнения в Устава на КАБ; Проект за решение: ОС на КАБ приема изменения и допълнения в Устава на КАБ

При липса на кворум към началния час 10.00 часа на  9 март 2019 г., Общото събрание ще започне в 11.00 часа на 9 март 2019 г.