Материали за XVI-то Общо Събрание на КАБ 1-2 декември 2017

Материали за XVI-то Общо Събрание на КАБ 1-2 декември 2017

ДНЕВЕН РЕД

ШЕСТНАДЕСЕТО ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ

1 и 2 декември 2017 г. в  гр. Габрово,

от  10.00 часа на 1.12.2017 г.

  1. Тържествено отбелязване на 80-годишен юбилей на Камара на архитектите в България
  2. Приемане на План-програма за дейността и Бюджет на КАБ за 2018 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема План-програма за дейността и Бюджет 2018 г. на КАБ
  3. Приемане на изменения и допълнения в Устава на КАБ; Проект за решение: ОС на КАБ приема изменения и допълнения в Устава на КАБ
  4. Приемане на концепция за законодателството в областта на устройственото планиране, инвестиционно проектиране и строителството
  5. Приемане на обща концепция за прецизиране на условията, при които се получава званието „Архитект“ и се практикува професията
  6. Приемане на решения на Общото събрание на КАБ; Проект на решение: ОС на КАБ приема решенията на Общото събрание на КАБ
  7. Разни

При липса на кворум към началния час 10.00 часа на  1 декември 2017 г., Общото събрание ще започне в 11.00 часа на 1 декември 2017 г.

ПРОГРАМА

ДНЕВЕН РЕД

КОМИСИЯ ПО ПРОЕКТО_РЕШЕНИЯТА НА 15ОС  НА КАБ

Предложение на арх.Киряков

Кръгла маса „ПРОФЕСИЯ АРХИТЕКТ-ПОСОКАТА ДНЕС” – Резюме

РК Ямбол до УС

Програма КАБ 20183_2017-11-28

Материали по т.5

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 2018г.

Фирмени презентации