Регистър архитекти

04903 Платена ППП за 2024 г.

арх. Марин Ганчев Неделчев

Рег. № в КАБ

04903

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : Силистра

Регионална колегия

Силистра

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV

Декларарирани данни:
  • Служител към държавна администрация:
    Община, община Силистра