BG Flag EN Flag


Приходи, формиращи бюджета на КАБ

виж още: Документи на КАБ Заявления за регистрация, членство
 1. Приходи от встъпителни вноски на новоприети членове на КАБ

  Внася се в централата по банков път - образец 1

 2. Приходи от възстановителни вноски на възстановяващи проектанската си правоспособност и членството си в КАБ

  Внася се в централата по банков път - образец 2

 3. Приходи от годишни вноски за придобиване и поддържане на проектантска правоспособност на български и чужденстранни граждани:
  • Годишна вноска за Пълна проектантска правоспособност / ППП / за цялата календарна година – 156 лв;
  • Вноска за Пълна проектантска правоспособност / ППП / за новоприети и/или възстановяващи проектантска си правоспособност – по 1/12 от годишната вноска за месеците от календарната година, в които са придобили правоспособност, като сумата се заплаща след решението на УС;
  • Годишната вноска за Пълна проектантска правоспособност / ППП / по чл. 230 от ЗУТ за цяла календарна година – 156 лева;
  • Вноска за Пълна проектантска правоспособност / ППП / по чл. 230 от ЗУТ за цяла календарна година за новоприети и/или възстановяващи пълна проектантска правоспособност по чл. 230 на ЗУТ – по 1/12 от годишната вноска за месеците от календарната година, в които са придобили правоспособност, като сумата се заплаща след решението на УС;
  • Годишна вноска за Ограничена проектантска правоспособност / ОПП / за цяла календарна година - 96 лева;
  • Вноска за Ограничена проектантска правоспособност / ОПП / за новоприети и/или възстановяващи ограничена проектантска правоспособност – по 1/12 от годишната вноска за месеците, в които са придобили правоспособност, като сумата се заплаща след решението на УС;
  • Вноска за членство – 84 лева

  Внася се на каса или по банков път по сметка на съответната регионална колегия
  Годишна вноска за членство и годишна вноска за проектантска правоспособност / ППП / - образец 3
  Годишна вноска за членство и годишна вноска за проектантска правоспособност / ОПП / - образец 3a
  Годишна вноска за членство – образец 3б

 4. Годишна вноска за Ограничена проектантска правоспособност / ОПП /, без членство в КАБ за цялата календарна година;

  Внася се в централата по банков път
  (вносна бележка - образец 4, преводно нареждане - образец 4а

 5. Такса за изработване на удостоверения и личен печат (еднократно) – 0,5 МРЗ без ДДС - 230 лв. (с ДДС – 276 лв.)

  Внася се в централата по банков път
  (вносна бележка - образец 5, преводно нареждане - образец 5а)

 6. Такса за изработване на изгубени, повредени или при промяна на проектантска правоспособност удостоверения и личен печат – 0,25 МРЗ без ДДС - 115 лв. (с ДДС - 138 лв.)

  Внася се в централата по банков път
  (вносна бележка - образец 6, преводно нареждане - образец 6а)

 7. 6.1. Такса за изработване на изгубени или повредени единични документи (без печат) – 20,00 лв. без ДДС (с ДДС -24 лв.)

  Внася се в централата по банков път
  (вносна бележка - образец 21, преводно нареждане - образец 21а)

 8. Глоби, събирани по решение на УС

  Внася се в централата на каса или по банков път - образец 7

 9. Такса за разглеждане на удостоверения за признаване на професионална квалификация „архитект”, придобита в друга страна член на Европейския съюз по чл. 1 от Тарифата за таксите, които се събират по ЗППК – 260 лв.

  Внася се в централата по банков път
  (вносна бележка - образец 8, преводно нареждане - образец 8а)

 10. Такса за разглеждане на заявления за издаване на удостоверение, свързано с придобита или призната професионална квалификация „архитект” на територията на Република България, с цел упражняването й на територията на друга страна член на Европейския съюз – по чл. 2 ап. 1 на Тарифа за таксите, които се събират по ЗППК
  • Стандартна услуга, извършвана за срок от 1 месец – 60 лева;

   Внася се в централата по банков път
   (вносна бележка - образец 9, преводно нареждане - образец 9а)

  • Бърза услуга, извършвана за срок от 5 работни дни – 120 лева.

   Внася се в централата по банков път
   (вносна бележка - образец 10, преводно нареждане - образец 10а)

 11. Такса за кандидати за придобиване на ПП (проектантска правоспособност) и членство в КАБ

  Внася се в централата по банков път
  (вносна бележка - образец 11, преводно нареждане - образец 11а)

 12. Такса за промени в регистрите (промяна в проектантската правоспособност)

 13. 11A. Такса за разглеждане на заявления и документи към Комисия по регистъра - 15 лв. без ДДС (с ДДС - 18 лв.).

  Внася се в централата по банков път
  (вносна бележка - образец 23, преводно нареждане - образец 23а)

  11Б. Такса за разглеждане на заявления, искания и издаване на удостоверения:
  1. Стандартна такса - 15 лв. без ДДС (с ДДС - 18 лв.)

  Внася се в централата по банков път
  (вносна бележка - образец 23, преводно нареждане - образец 23а)


  2. Прилага се за експресна услуга в срок от 3 календарни дни - 30 лв. без ДДС (с ДДС - 36 лв.)

  Внася се в централата по банков път
  (вносна бележка - образец 24, преводно нареждане - образец 24а)


  3. За издаване на удостоверение, което изисква подробна справка от архив – прилага се при стандартна услуга от 5 работни дни - 30 лв. без ДДС (с ДДС - 36 лв.)

  Внася се в централата по банков път
  (вносна бележка - образец 25, преводно нареждане - образец 25а)


  4. За издаване на удостоверение, което изисква подробна справка от архив – прилага се за експресна услуга в срок от 3 календарни дни - 60 лв. без ДДС (с ДДС - 72 лв.)

  Внася се в централата по банков път
  (вносна бележка - образец 26, преводно нареждане - образец 26а)


 14. Такса за регистрация на проектантско бюро - без ДДС - 60 лв. (с ДДС – 72 лв.)

  Внася се в централата по банков път
  (вносна бележка - образец 13, преводно нареждане - образец 13а)

 15. Такса за промени в регистрацията на проектантско бюро

  Внася се в централата по банков път
  (вносна бележка - образец 14, преводно нареждане - образец 14а)

 16. Такса за регистрация на дружество

  Внася се в централата по банков път
  (вносна бележка - образец 15, преводно нареждане - образец 15а)

 17. Такса за промени в регистрацията на дружество

  Внася се в централата по банков път
  (вносна бележка - образец 16, преводно нареждане - образец 16а)

 18. Такса за регистрация на чуждестранно проектантско бюро от ЕС в Република България

  Внася се в централата по банков път
  (вносна бележка - образец 17, преводно нареждане - образец 17а)

 19. Такса за регистрация на чуждестранно проектантско бюро от трети държави в Република България

  Внася се в централата по банков път
  (вносна бележка - образец 18, преводно нареждане - образец 18а)

 20. Такса за регистрация на дружество с участие на чуждестранен архитект (чуждестранни архитекти) в Република България

  Внася се в централата по банков път
  (вносна бележка - образец 19, преводно нареждане - образец 19а)

 21. Такса за издаване на удостоверения за регистриран договор

  Внася се в централата по банков път
  (вносна бележка - образец 20, преводно нареждане - образец 20а)

 22. Такса за разглеждане на заявление и жалби към КДП - 0,5 МРЗ - без ддс 230 лв. (с ДДС - 276 лв.)

  Внася се в централата по банков път
  (вносна бележка - образец 22, преводно нареждане - образец 22а)

Забележки:

  1. Размерът на вноските по точки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 са определени с решение на VII, VIII, IX, X и XII общи събрания на КАБ;
  2. Размерът на глобите по точка 7 се определят с решение на УС на КАБ;
  3. Размерите на таксите по точка 9 са определени с Постановление № 178 на Министерския съвет от 10 юли 2009 год.;
  4. Минималната работна заплата (МРЗ ) е равна на 460 лева. от 01.01.2017г.