СВИКВАНЕ НА ШЕСТНАДЕСЕТО ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ

СВИКВАНЕ НА ШЕСТНАДЕСЕТО ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ

                       

Управителният съвет на Камарата на архитектите в България  (КАБ) на основание чл. 29 ал. 3 от Устава на КАБ свиква Шестнадесето извънредно Общо събрание

на 1 и 2 декември 2017 г. в Зала „Възраждане“ на Община Габрово

в гр. Габрово, с начален час 10.00 часа на 1.12.2017 г. при следния дневен ред:

 

 

ДНЕВЕН РЕД

ШЕСТНАДЕСЕТО ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ

1 и 2 декември 2017 г. в  гр. Габрово,

от  10.00 часа на 1.12.2017 г.

  1. Тържествено отбелязване на 80-годишен юбилей на Камара на архитектите в България
  2. Приемане на План-програма за дейността и Бюджет на КАБ за 2018 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема План-програма за дейността и Бюджет 2018 г. на КАБ
  3. Приемане на изменения и допълнения в Устава на КАБ; Проект за решение: ОС на КАБ приема изменения и допълнения в Устава на КАБ
  4. Приемане на концепция за законодателството в областта на устройственото планиране, инвестиционно проектиране и строителството
  5. Приемане на обща концепция за прецизиране на условията, при които се получава званието „Архитект“ и се практикува професията
  6. Приемане на решения на Общото събрание на КАБ; Проект на решение: ОС на КАБ приема решенията на Общото събрание на КАБ
  1. Разни

При липса на кворум към началния час 10.00 часа на  1 декември 2017 г., Общото събрание ще започне в 11.00 часа на 1 декември 2017 г.