ДИСКУСИЯ НА ТЕМА: „ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА No 4 „

ДИСКУСИЯ НА ТЕМА: „ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА No 4 „

Уважаеми колеги,

Поради краткия срок /до 30 юни/ за изготвяне на изменение на Наредба No 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и заявеното от министър Николай Нанков желание за промяна на ЗУТ, Ви каним на дискусия, съгласно приложения по-долу дневен ред.

ДИСКУСИЯ НА ТЕМА:

„ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА No 4 ОТ 2001 Г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ“

и

„ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА – АНАЛИЗ И ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА НЕГОВАТА ПРЕРАБОТКА“

ВРЕМЕ: 21 юни 2017 г., от 13 до 17 часа

МЯСТО: Зала 2 в Централния дом на архитекта, ул. Кракра 11, гр. София

Официални лица:

инж. Н. Нанков, Министър на РРБ

инж.Валентин Йовев, зам.министър на РРБ

Милка Гечева, Началник на ДНСК

Гинка Чавдарова, Изпълнителен директор на НСОРБ

Събитието, ще протече при следната програма:

1. Откриване от арх. Георги Бакалов – Председател на УС на САБ,

Представяне на официалните лица на събитието.

2. „Планиране и инвестиционно проектиране – два елемента на един общ процес“ – водещ арх. Георги Бакалов

3. Представяне на предложения за изменения на Наредба за изменение и допълнение на Наредба No 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, генерирани от Главните архитекти на Общини и архитекти, работещи в общински администрации – водещ арх. Стояна Чавдарова

4. Актуална информация за дейностите на работна група, назначена със

Заповед No РД-02-14-372/15.05.2017 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, която да подготвя наредба за изменение и допълнение на Наредба No 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти – водещ арх.Ваня Фурнаджиева

5. Запознаване с електронното администриране на процедурите по разрешаване на строителството в Македония – водещ арх. Стояна Чавдарова

6. Дискусия по предложенията за изменение на наредбата, изказване на мнения и препоръки от участниците – водещ арх. Стояна Чавдарова

7. Проблеми и предизвикателства пред Главните архитекти на Общини – обсъждане на въпроси от анкета.

8. Обобщено представяне на резултатите от дискусията – водещи арх. Стояна Чавдарова и арх.Ваня Фурнаджиева – генериране и гласуване на консенсусните предложения

Основна цел на срещата:

 Работещите в администрации архитекти, членове на САБ, да вземат участие в изменението на наредбата по чл. 139, ал. 5 от ЗУТ в съответствие с обн. закон в ДВ, бр. 13 от 2017 г. и набелязване на основните цели, които трябва да ръководят работата по преработка на ЗУТ

Задачи:

 Дискусията да се проведе в работен порядък, при активното участие на

Официалните лица и членове на САБ – Главни архитекти на общини, лица в Заповед No РД-02-14-372/15.05.2017 г. на министъра на РРБ.

 На събитието да се прегледат всички предложения за изменение на Наредба No 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, събрани от НСОРБ и обсъждани в работната група, назначена със Заповед No РД-02-14-372/15.05.2017 г.

 Да се проведе дискусия на високо експертно ниво по представените предложения за изменение на наредбата.

 Да се генерират нови предложения за изменение на наредбата и да се набележат основните цели, които трябва да бъдат постигнати с преработка на ЗУТ.

 Да се обобщят засегнатите теми по време на дискусията, като се конкретизират направените изводи.

 Да се обсъди възможността за електронното администриране на процедурите по разрешаване на строителство, включително и да се въведе изискване за Building information modeling (BIM)

 Резултатите от дискусията да се приемат единодушно от всички участници.

 Въпросите, обект на разисквания и разногласия да се разгледат в следваща работна среща.

Резултати от срещата:

 Предложения за изменение на Наредба No 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, застъпено от всички участници на срещата.

 Създаване на ядро от мотивирани експерти-членове на САБ, които да работят и по други инициативи и проекти на САБ.

 Набелязани теми за разискване по време на следваща работна среща.

 Създаване на добри работни отношения с представители на МРРБ, ДНСК,НСОРБ, с цел бъдещи общи дейности по изменение на нормативната уредба по устройство на територията.

Вашата помощ е от изключително важно значение и затова Ви каним да вземете участие с конкретни предложения и идеи за основните цели, които трябва да постигнат тези нормативи.

Очакваме плодотворна и отговорна дискусия и реални решения.