Архитектурно проектиране с Revit Architecture, лектор доц. д-р арх. Боян Георгиев

Архитектурно проектиране с Revit Architecture, лектор доц. д-р арх. Боян Георгиев

Придобивани знания Курсистите придобиват знания за структурата и основните елементи за изграждането на архитектурен цифров модел на сграда, като първа стъпка за използването на технологията СИМ. Изучават се основните методи на работа с програмата REVIT.
Придобивани умения Курсистите придобиват умения за управление на потребителския интерфейс и за сглобяване на архитектурен модел чрез използването на стандартни елементи – стени, врати, прозорци, подови конструкции, покриви, стълби. Възможности за оформяне на набор чертежи и спецификации за проектирания обект.
Предварителни изисквания Опит при използването на графичен потребителски интерфейс ( Windows ). Наличие на знания и умения за работа с CAD система е препоръчително, но не задължително.
Техническа обезпеченост (хардуер и софтуер) Индивидуална Работна станция за всеки курсист и преподавателски компютър с мултимедийен проектор с Full HD резолюция. Инсталация на актуална версия на Autodesk Revit.
Преподавател Доц. д-р арх Боян Георгиев

 

*Програмата е разделена на учебни модули с продължителност от два учебни (1.5 астрономически часа ).

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА:

 

1. УВОД. РАБОТНА СРЕДА И УПРАВЛЕНИЕ 4 учебни часа

 • Основни концепции и понятия. Строителен Информационен Модел (Building Information Modeling) – предимства и недостатъци.
 • Организация и взаимни връзки между обектите в Autodesk Revit. Йерархични нива на обектите. Роля на обектите при изграждането на модела. Файлове ползувани в програмата. Библиотеки и подложни (темплетни чертежи) – настройки.
 • Започване на нов модел. Контрол на настройките.
 • Координатна система – управление и настройки на мерните единици. Помощни средства – настройка.
 • Създаване и управление на стени. Видове фамилии за стени.
 • Въвеждане на нива.
 • Въвеждане на координационни оси и привързване на обекти към тях.
 • Основни инструменти за управление на визуализацията на модела. Разглеждане на отделните погледи. Промяна на методите на изобразяване.
 • Варианти за изчертаване на линейни обекти – отсечки, дъги, свързани контури, окръжност и правилен многоъгълник. Редактиране на обекти. Избор на обект чрез посочване или прозорец.
 • Подови плочи: Въвеждане на контура на плочата – чрез избор или чрез изчертаване.

 

2.  РАБОТА СЪС СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ 4 учебни часа

 • Основни пластове в структурата на базовите стени – Ядро (Core) и външни и вътрешни слоеве.
 • Създаване на нови типове стени – създаване на материали – тухла, бетон, изолация, мазилка, въздух, газобетон; създаване на външна многослойна стена, създаване на външни еднослойни стени, създаване на вътрешна еднослойна стена. Промяна на параметрите.. Създаване на външна комбинирана стена и замяна на вече въведената стена.
 • Врати. Избор на фамилия и тип врата.Въвеждане на врата в стената. Промяна на параметрите на вратата.
 • Прозорци. Избор на фамилия и тип прозорец Зареждане на прозорци от външна библиотека.. Подови плочи: структура и управление
 • Стълби Определяне на типа на стълбата Промяна на параметрите на стълбата Въвеждане на осова линия Създаване на отвори в плочата Определяне на проекция Парапети (Railings); Параметри на парапета като част от стълбата Промяна на парапети към стълбищни рамена Генериране на самостоятелни парапети
 • Създаване на Разрези (Section Views) Посочване на мястото на разреза в плана на сградата

 

3. РАБОТА СЪС СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ 4 учебни часа

 • Окачени Фасади (Curtain Walls); Чрез въвеждане на стена Избор на членението на фасадната стена Въвеждане на шпроси Видове шпроси Промяна на типа на участък между шпросите. Видове полета в окачените стени. Въвеждане на врати и прозорци.
 • Покриви: Генериране на покрив чрез – Дефиниране на контур на плана на покрива Определяне на посоката и големината на наклона Чрез есктрудиране на сечение на покрива Определяне на структурата на покрива от библиотека. Комбиниране на покриви.
 • Плосък покрив – структура, променливи пластове, оформяне на борд. Промяна на наклоните и оформяне на наклоните. Създаване на отвори в покривната плоскост
 • Създаване на окачени тавани Въвеждане на контура на окачения таван Избор на типа и членението на тавана.

 

4. ОКОЛНА СРЕДА И ФОТОРЕАЛИСТИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ учебни часа

 • Генериране и управление на терен. Моделиране на терена. Създаване на изкоп за сградата.
 • Добавяне на специални обекти в модела – хора, превозни средства елементи на околната среда.
 • Добавяне на растения и дървета
 • Генериране на проекции. Създаване и управление на аксонометрична проекция. Създаване на перспективна проекция. Управление на камера. Процес за създаване на фотореалистични изображения. Параметри на процеса Фоторендеринг. Настройка на околната среда. Настройка и управление на светлините. Настройки и промени на материалите. Запис на създаденото изображение. Създаване на анимации.

 

5. ГЕНЕРИРАНЕ НА СПЕЦИФИКАЦИИ. ОФОРМЯНЕ НА ЧЕРТЕЖИ. ИМПОРТ  И ЕКСПОРТ НА ИНФОРМАЦИЯ  4 учебни часа

 • Създаване на Спецификации (Schedules); Работа с Материали (Materials) и Количествени сметки (Material Takeoffs); Спецификации (Schedules); Определяне на параметри и данни за включване в спецификацията; Възможности за изчисления и въвеждане на формули.
 • Котиране на чертежа. Единично и групово котиране. Надписи в чертежите.
 • Избор на Чертожен лист. Въвеждане на планове, разрези и фасади върху чертожен лист. Промяна на текстовете върху листа. Създаване на чертожни листа с планове в различен мащаб. Копиране на изгледи към тримерния модел на сградата.
 • Подготовка на чертожния лист за извеждане към печатащо устройство. Печат и запис в DWF формат.
 • Експорт на данни. Параметри при конвертирането на чертежа в .dwg формат. Извеждане на информация за тримерния модел.
 • Въвеждане на нива.
 • Импорт на данни. В мъкване на информация създадена в други програмни продукти.

 

За повече инфрмация:www.kanisco.com