Магистърската програма „Енергийна ефективност в строителството”

Магистърската програма „Енергийна ефективност в строителството”

Магистърската програма „Енергийна ефективност в строителството” е разработена от преподаватели към катедри „Автоматизация на инженерния труд” и „Строителни материали и изолации” към Строителния факултет при УАСГ.

Обучението за придобиване на професионална квалификация по „Енергийна ефективност в строителството” в образователно-квалификационна степен „Магистър” има за цел да подготви специалисти за професионална изява като експерти, консултанти и проектанти по енергийна ефективност в строителството. С наближаването на срока, в който България съгласно задълженията си към ЕС ще трябва да подсигури всички нови сгради да имат близка до нулева консумация на енергия, все по-належаща става нуждата от специалисти, които са в състояние да гарантират потенциал за висока енергийна ефективност на проектираните сгради, включително и в най-ранните етапи от проектирането, чрез подходящите архитектурни и строителни мерки.

За целта магистърът по „Енергийна ефективност в строителството” трябва да придобие знания и умения в широки технически граници, които да обогатят и доразвият получената основа в това направление от завършената образователно-квалификационна степен „Бакалавър” и „Магистър” по архитектура и строително инженерство. Така надграждането и разширяването на познанията ще даде възможност в процеса на обучение студентите задълбочено да се запознаят и да овладеят актуалните въпроси в областта на ресурсната и енергийната ефективност в строителството чрез запознаване с:

• специфични аспекти от строителната физика;
• енергийно ефективни и авангардни строителни материали и изолации;
• възобновяеми енергийни източници;
• принципи и аспекти на устойчивото развитие и връзката им със строителството;
• енергийна и ресурсна ефективност в строителството;
• икономически и нормативни аспекти на енергийната ефективност;
• активни и пасивни системи в строителството, пасивни сгради;
• енергийно одитиране;
• проектиране на енергийно ефективни сгради и реконструкция на съществуващи;
• урбанистични политики за устойчиво развитие.

С цел придобиване на богати и задълбочени знания и практически умения за успешно планиране и постигане на висока енергийна ефективност със съвременни средства, е предвидено изучаването на строително-информационно моделиране и използването на софтуерни приложения за частта му, свързана с енергийни модели. Участниците в образователно-квалификационна степен ще придобият знания кои фактори влияят най-значимо върху топлинните загуби и печалби и как с помощта на добре подбрани параметри на сградното решение да осигурят необходимия енергиен баланс в сградата с цел максимално редуциране на разходите за отопление и вентилация. Като особено благоприятни за българските климатични условия ще се разгледат т.н. пасивни сгради, при които конвенционални климатизационни и отоплителни системи не са нужни, а се разчита основно на пасивни топлинни печалби от слънчево греене през зимата и пасивни методи за охлаждане през лятото. Ще бъде отделено специално внимание и на фотоволтаичните системи и възможностите за тяхното интегриране в сградната обвивка.

Магистърът експерт по енергийна ефективност в строителството трябва да притежава следните най-общи умения:

• да придобие способност за интегрално прилагане на придобитите знания;
• да има фундаментални познания върху концепцията за устойчиво развитие, която се явява рамка за по-нататъшното развитие на човечеството в посока избягване на климатичните промени и причините за тях;
• да разработва сградни проекти, като във всеки един техен етап е в състояние да взема решения в посока максимално възможна енергийна и ресурсна ефективност;
• да е в състояние да разработва проекти за реконструкция на сгради с цел повишаване на тяхната енергийна и ресурсна ефективност;
• да владее знания в областта на пасивните сгради, които да му позволяват да участва в проектирането им;
• да владее необходимите познания в областта на възобновяемите източници на енергия с цел интегрирането им в сградите и селищата.
• да систематизира, анализира и използва възможностите за реализиране на проекти в областта на енергийната ефективност в строителството, финансирани от ЕС.

Завършилите успешно получават диплома за завършена магистърска степен със специализация „Енергийна ефективност в строителството”.

Курсът е с продължителност една и половина учебни години и започва от месец октомври.
Първата година включва обучение в рамките на два учебни семестъра при следния график за всеки семестър:

• учебни занятия – 15 седмици
• подготовка за изпити – 1 седмица
• изпитна сесия – 4 седмици
• ваканция – 1 седмица

През втората година студентите разработват дипломна теза / проект в рамките на 15 седмици. Дипломната теза / проект се защитава пред държавна изпитна комисия, назначена в съответствие с изискванията на Закона за висше образование.

Обучението е редовно. Занятията се провеждат в удобно време под формата на:
• лекции,
• упражнения/семинари,
• индивидуални и групови консултации,
• самостоятелна работа.

Аудиторните занятия са около 30 часа на седмица. За самостоятелна работа на студентите се предвиждат още 30 часа на седмица. По време на груповите занятия се правят демонстрации на програми, учебни филми, компютърни анимации и други. Повечето от курсовете са задължителни. Около 30% от курсовете са избираеми. Всеки курс носи определен брой кредитни точки.

Таксата за обучение се определя от Академичния съвет и е посочена на стр. 43 в Справочника за кандидат-студенти на УАСГ за 2017 г.

 

За повече иннформация: eec.uacg.bg