Конкурс за избор на счетоводна къща за дейността на КАБ

Конкурс за избор на счетоводна къща за дейността на КАБ

Камара на архитектите в България обявява конкурс за избор на счетоводна фирма. Приложено публикуваме заданието към конкурса, както и примерен договор. Срокът за събиране на кандидатури е седем работни дни, считано от 27 юни до 5 юли в 18ч.

Необходимо е документите да бъдат изпращани на следния имейл адрес, на който можете да пишете и за повече информация, при възникване на въпроси: office1@kab.bg.

 

ИЗИСКВАНИЯ

1.Писмени и устни счетоводно-консултантски услуги, обезпечаващи функционирането на Камара на Архитектите в България  в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство;

2.Организация и подръжка на  счетоводното състояние на Камара на Архитектите в България, в съответствие с разпоредбите и принципите на българското законодателство. Водене и подаване на необходимите документи свързани с мениджмътна на работните заплати и осигуровки в Камара на Архитектите в България;

 1. Разработване и подържане на индивидуален сметкоплан на дружеството; Извършване на своевременно следващите се счетоводни записвания, както и необходимите изменения в тях чрез съставяне на коригиращи счетоводни статии, в случаите, когато това е необходимо;
 2.    Водене на  изискуемите синтетични и аналитични счетоводни регистри и осигурява равенство и връзка между тях;
 3. Представителство  пред КАБ на вярно имущественото и финансово състояние, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и собствения капитал, както и съставяне на годишен счетоводен отчет;

6.Изготвяне и подаване в установените законови срокове изискуемите съгласно действащата нормативна уредба платежни документи, справки и данъчни декларации;

7.Отговорност и организация на счетоводната дейност, включително за допуснатите закъснения при подаване на необходимите декларации и справки. Носене на  отговорност при виновно неспазване на законоустановени срокове за подаване на документи към отговорни институции.

8.Извършване на годишните приключвания на дружеството в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, националните, респ. международните счетоводни стандарти и при спазване разпоредбите на приложимото данъчно законодателство без да изисква допълнително възнаграждение;

9.Следене и правилно прилагане на настъпилите изменения в действащото законодателство;

10.Даване на своевременни и компетентни консултации на възложителя, насочени към намаляване на неговите данъчни задължения;

11.Представителство на Камара на Архитектите в България пред органите на данъчната администрация, РУСО, НАП и др. компетентни органи при извършваните от тях проверки и ревизии, касаещи дейността, предмет на настоящия договор, като задължително и своевременно уведомяване на Възложителя за извършваната проверка или ревизия;

 1. Следене на касовите наличности по Регионалните колегии на КАБ, както извършване на  физическа ревизия на място на същите;

13.Участниците в конкурса за избор на счетоводна фирма следва да притежават  застрахователна полица за професионална отговорност,заверен препис на която следва да бъде приложен към офертата  при кандидатстване;

 

В зависимост от следните показатели, предложите  цена за:

 1. Обработката на Брой банкови сметки……. и обработката на брой касови апарати ……….цена .
  2. При определен брой сътрудници на гр. договор (постоянни и не постоянни)…………..цена.
 2. При определен брой служители на трудов договор………….цена.
 3. Брой първична документация –………цена.

 

 1. Справка – месечна справочна информация – разходи и приходи от чл. внос по колегии; разходи за заплати и гр. договори по колегии……….цена;

 

 1. Тримесечни анализи, тримесечни междинни отчети……….цена;

 

 1. Ако документооборота падне с 20% как се променя цената и обратно; Ако се намалят/увеличат банковите сметки как се променя цената.

 

Или общата цена за абонаментното счетоводно обслужване възлиза в размер на…………лв.без ДДС на месец или……………лв. без ДДС на година.