Международен архитектурен конкурс за нов градски център на Велико Търново

Международен архитектурен конкурс за нов градски център на Велико Търново

“Ново сърце за Стария град” е мотото на стартиралия Международен архитектурен конкурс за НОВ ГРАДСКИ ЦЕНТЪР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО. Организатор е Община Велико Търново, която получи финансиране по ОП “Региони в растеж” в размер на 10 млн. лв. за създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище. Идеята е това място да се превърне в новото Ларго на старопрестолния град, каквото той все още няма.

Конкурсът е анонимен, едноетапен и е с предмет: Градоустройствено решение (концепция) за територията на Старото военно училище и проект (концепция) за сграда на Експозиционен център. Бившият казармен терен е с площ 189 000 кв. м, и се намира в централната част на Велико Търново. В северната му част е определен парцел с площ 5502 кв. м, в който ще се изгради Експозиционния център.

Цел на конкурса
Необходимо е обособяването на Нов градски център (НГЦ), на чиято територия да се създадат условия за организиране на различни форми на публичен живот и провеждане на обществени мероприятия от градски, регионален, национален и международен мащаб. Целта е получаването на идейни разработки на две различни проектни нива:
А. Градоустройствено решение (концепция) за цялата територия на НГЦ
Концепцията за НГЦ следва да представи възможности за реализиране на многофункционално градско пространство с концентрация на сгради и открити площи за провеждане на публични, културни, научни, търговски, и други събития. НГЦ трябва да бъде планиран като:
– съставна част от структурата на съвременния град – негово органично продължение;
– ново градско ядро с адекватен мащаб и динамика, работещо във взаимодействие с историческата и съвременната централни зони;
– пространствена структура, осигуряваща зададената програма от основни и обслужващи функции.

Б. Ниво Проект за сграда на Експозиционен център
Следва да се разработи фрагмент от предложеното градоустройственпо решение. Сградата на Експозиционния център трябва да има многофункционална структура, предназначена за провеждането на публични събития в различни формати, като: изложби, конгреси и асамблеи, концерти и др. масови мероприятия. Експозиционният център, в рамките на НГЦ, следва да изиграе ролята на първа “акупунктурна точка”, която да активира градообразуващите вектори, да събуди инвестиционните интереси на частния сектор и да започне процеса на развитието на НГЦ като програма на бъдещо ПЧП (публично-частно партньорсто).

Изисквания към участниците
В конкурса могат да участват дипломирани архитекти и проектантски екипи, в чийто състав има поне един дипломиран архитект.

Международно жури
Екип от авторитетни урбанисти и архитекти от България, Великобритания, Дания, Италия – Китай, Русия, Франция, са поканени от община Велико Търново да оценяват конкурсните проекти.
Andrea D’Antrassi (Италия-Китай)
Andrey CHERNIKHOV (Русия)
Helle JUUL (Дания)
Dominique ROUILLARD (Франция)
Andrew YEOMAN (Англия – Хърватска)
George STANISHEV (България)
Yuriy LYUBOMIRSKI (България)
Nikolai MALAKOV (България)
Lora BACHVAROVA (България).

Награден фонд
Конкурсът предвижда присъждането на общо осем награди на отличените от журито проекти, като общият награден фонд възлиза на 75 000 евро:
I НАГРАДА – 25 000 EURO
II НАГРАДА – 15 000 EURO
III НАГРАДА – 10 000 EURO
ПЕТ ПАРИЧНИ ПРЕМИИ ПО 5 000 EURO.

Индикативен график
23 АПРИЛ           ОФИЦИАЛНО ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСА
23 АПРИЛ – 20 ЮЛИ     ВРЕМЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТА
20 ЮЛИ               КРАЕН СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ
20 – 27 ЮЛИ       ПОДГОТОВКА ЗА ЖУРИРАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ МАТЕРИАЛИ
27 – 29 ЮЛИ       ЖУРИРАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ

Още подробности за конкурса тук