XXIII ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Управителният съвет на Камарата на архитектите в България (КАБ) на основание чл. 22, т. 1, чл. 17, ал. 2 и чл. 18, ал. 1 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране във връзка с чл. 29 ал. 2 от Устава на КАБ,

свиква редовно годишно Общо събрание (ОС) на КАБ

на 16 и 17 май 2024 г. в хотел „Wave Resort“,

адрес: Къмпинг зона Ахелой, 8217 Поморие, GPS: 42.628742, 27.635091,

зала „Черно  море“,

с начален час 09:00 часа на 16 май 2024 г.,

 при следния дневен ред,

 

ДНЕВЕН РЕД

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ

 

  1. Годишен отчет за дейността на Управителния съвет за 2023 г.

Проект за решение по т. 1: Общото събрание приема годишния отчет на Управителния съвет за дейността за 2023 г.

  1. Годишен отчет за дейността на Контролния съвет за 2023 г.

Проект на решение по т. 2: Общото събрание приема годишния отчет на Контролния съвет за дейността за 2023 г.

  1. Годишен отчет за дейността на Комисията по дисциплинарно производство за периода май 2023 г. – април 2024 г.

Проект на решение по т. 3: Общото събрание приема годишния отчет на Комисията по дисциплинарно производство за дейността за периода май 2023 г. – април 2024 г.

  1. Годишен отчет за финансовите приходи и разходи на КАБ за 2023 г.

Проект на решение по т. 4: Общото събрание приема Годишния отчет за финансовите приходи и разходи на КАБ за 2023 г.

  1. Освобождаване от отговорност на председателя и членовете на Управителния съвет за периода 01.01.2023 – 31.12.2023 г.

Проект на решение по т. 5: Общото събрание освобождава от отговорност председателя и членовете на Управителния съвет за периода 01.01.2023 – 31.12.2023 г.

  1. Програма за дейността на Управителния съвет за 2024 г.

Проект на решение по т. 6: Общото събрание приема програмата за дейността на Управителния съвет за 2024 г.

  1. Приемане на Бюджет на КАБ за 2024 г.

Проект на решение по т. 7: Общото събрание приема Бюджета на КАБ за 2024 г.

  1. Определяне на размера на встъпителните и годишните вноски

Проект на решение по т. 8: Общото събрание приема встъпителните и годишните вноски да се обвържат с размера на минималната работна заплата за страната.

  1. Приемане на изменения и допълнения на Устава на КАБ

Проект на решение по т. 9: Общото събрание приема Проекта за изменение и допълнение на Устава на КАБ.

  1. Приемане на изменения и допълнения на Методиката за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране (Методиката на КАБ)

Проект на решение по т. 10: Общото събрание приема Проекта за изменение и допълнение на Методиката на КАБ.

При липса на кворум към началния час – 09:00 часа на 16 май 2024 г., Общото събрание ще започне в 10:00 часа на 16 май 2024 г. и може да се проведе редовно независимо от броя на присъстващите делегати на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

Регистрацията на делегатите започва в 8:00 часа на 16 май 2024 г. на мястото на провеждане на Общото събрание – зала „Черно море“ в хотел „Wave Resort“.

Поканата, заедно с материалите по точките от дневния ред на редовното Общо събрание на КАБ, се публикуват на електронната страница на КАБ: https://kab.bg/os-2024/  и са на разположение на делегатите.