XX ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ

Управителният съвет на Камарата на архитектите в България  (КАБ) на основание чл. 22, т. 1, чл. 17, ал. 2, чл. 18, ал. 1 от от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране във връзка с чл. 29 ал. 2 и ал. 4 от Устава на КАБ, свиква Двадесетото редовно отчетно-изборно Общо събрание (ОС) на КАБ на 16 и 17 октомври 2020 г. в Зала „Рила“ на хотел „Рила“, к.к. Боровец, с начален час 10.00 часа на 16.10.2020 г. при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД

  1. Отчет за дейността на Управителния съвет за мандат 2016 – 2020 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за дейността на УС за мандат 2016-2020 г.;
    Отчет за работата на УС на КАБ за периода от 13.12.2019 до 10.2020
    Отчет на арх. Мартин Христов – Зам.- председател на УС на КАБ, ресор Практика
    –  Отчет за дейността на арх. Юлия Железова – член на УС на КАБ
    Отчет на арх.Атанас Динев – член на УС и ОР на КАБ

РЕСОР КВАЛИФИКАЦИЯ:
– Отчет за дейността на Комисия “Квалификация”2020
ОБОБЩЕН ОТЧЕТ КОМИСИЯ КВАЛИФИКАЦИЯ – МАНДАТ
Приложение 1:
ОТЧЕТ_КВАЛИФИКАЦИЯ_2020
ОТЧЕТ_КВАЛИФИКАЦИЯ_2019
ОТЧЕТ_КВАЛИФИКАЦИЯ_2018
ОТЧЕТ_КВАЛИФИКАЦИЯ_2017
ОТЧЕТ_КВАЛИФИКАЦИЯ_2016
Приложение 2:
План програма_2019
План програма_2018
План програма_2017
План програма_2016
Приложение 3:
ОБОБЩЕН ДОКЛАД _ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ_2019
Приложение 4:
Кръгла маса “Професия архитект-посоката днес”

РЕСОР НОРМАТИВИ

ОТЧЕТ РЕСОР НОРМАТИВИ 2016-2020 Зам.Председател  арх.Петкана Бакалова
Приложение 1 – ПРОГРАМА НОРМАТИВИ 2017-2020
Приложение 2 – Комисия КАБ
Приложение 3 – Комисия УП-ИП-СТР
Приложение 4 – Комисия ЗОП – АК -ЕФ

Приложение 7 – СРАВНИТЕЛНО-ПРАВЕН АНАЛИЗ АРХ-АДВ-НОТ-ЧСИ
Приложение 8 – Проучване ЕС
Приложение 9- Финансов правилник ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Приложение 10 – Писмо_МРРБ_КАБ_Наредба 7_106
Приложение-028
Проложение 9 – Финансов правилник КАБ -проект
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕСОР
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ РЕСОР НОРМАТИВИ 2017
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ РЕСОР НОРМАТИВИ 2019-2020

2. Отчет за дейността на Контролния съвет за мандат 2016 – 2020 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за дейността на КС за мандат 2016-2020 г.;
ДОКЛАД НА КС
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Присъствия_УС_2020
Присъствия_УС_2016
Присъствия_УС_2017
Присъствия_УС_2018
Присъствия_УС_2019

3. Отчет за дейността на Комисията по дисциплинарно производство за периода от месец май 2019 г. до месец октомври 2020 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за дейността на КДП за периода от месец май 2019 г. до месец октомври 2020 г.;

4. Изслушване на одиторски доклад и приемане на годишен финансов отчет за 2018 и за 2019 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема ГФО за 2018 г. и ГФО за 2019 г.;
–  Доклад за дейността, доклад на независимия одитор и ГФО за 2018 г.
ГФО_2019_одитор

ГФО_2019

5. Отчет на Бюджет 2018 г., отчет на Бюджет 2019 г. и частичен отчет на Бюджет 2020 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема Отчет на Бюджет 2018 г., отчет на Бюджет 2019 г. и частичен отчет на Бюджет 2020 г.;

ОТЧЕТ БЮДЖЕТ МАНДАТ

ОТЧЕТ БЮДЖЕТ 2019
ОТЧЕТ_ПРИХОДИ И РАЗХОДИ _ УС _2020
Таблица 1 – БЮДЖЕТ 2018 ОБЩО
Таблица 2 – БЮДЖЕТ 2018 ФОНД ОСНОВЕН
Таблица 3 – БЮДЖЕТ 2018 РК

6. Освобождаване на Председателя и членовете на Управителния съвет за изминалия мандат 2016 – 2020 г. Проект за решение: ОС на КАБ освобождава от поста и от отговорност: предишния Председател на Управителния съвет с мандат 2016 – 2019 г. арх. Борислав Александров Игнатов,  Председателя на Управителния съвет с мандат 2019 – 2020 г. арх. Николай Николаев Баровски и членовете на Управителния съвет (изброяват се с трите им имена) за изминалия мандат 2016 – 2020г.

7. Освобождаване на Председателя и членовете на Контролния съвет за изминалия мандат 2016 – 2020г.; Проект за решение: ОС на КАБ освобождава от поста и от отговорност Председателя и членовете на Контролния съвет (изброяват се с трите им имена) за изминалия мандат 2016 – 2020 г.

8. Избор на нов Председател и нови членове на Управителния съвет с нов мандат от четири години 2020 – 2024 г.; Проект за решение: ОС на КАБ избира нов Председател (трите имена) и нови членове на Управителен съвет (трите им имена) с нов мандат от четири години 2020 – 2024 г.;
Платформа на кандидата за председател на УС арх.Стефан Аспарухов
Платформа на кандидата за председател на УС арх.Борислав Борисов
Платформа на кандидата за председател на УС арх.Владимир Милков

Платформа на кандидата за член на УС ланд.арх.Пламен Матеев
Платформа на кандидата за член на УС арх.Марин Бакалов

9.Избор на нов Председател и нови членове на Контролния съвет с нов мандат от четири години 2020 – 2024 г.; Проект за решение: ОС на КАБ избира нов Председател (трите имена) и нови членове на Контролен съвет (трите им имена) с нов мандат от четири години 2020 – 2024 г.;

10. Приемане на Бюджет на КАБ за 2021 година; Проект за решение: ОС на КАБ приема Бюджет на КАБ за 2021 г.;

11. Приемане на изменения и допълнения на Устава на КАБ; Проект за решение: ОС на КАБ приема изменения и допълнения на Устава на КАБ;

12. Приемане на решения на Общото събрание на КАБ, въз основа на внесени предложения от членове на КАБ и от делегати на XX ОС на КАБ; Проект на решение: ОС на КАБ приема решения на Общото събрание на КАБ по предложения на членове на КАБ и делегати на XX ОС на КАБ.

 

При липса на кворум към началния час 10.00 часа на 16 октомври 2020 г., Общото събрание ще започне в 11.00 часа на 16 октомври 2020 г. и може да се проведе редовно независимо от броя на присъстващите делегати на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.