Регистър архитекти

Платена ОПП за 2024 г.

арх. Димитър Ангелов Димитров

Рег. № в КАБ

06717

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Ограничена с органичение Община : Силистра

Регионална колегия

Силистра

Том и Раздел

Том: III , Раздел: II

Декларарирани данни:
  • Служител към държавна администрация:
    РДНСК-Силистра , община Силистра