Регистър архитекти

Без ППП или ОПП за 2024 г.

арх. Асен Димитров Попов

Рег. № в КАБ

05987

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Отложена

Регионална колегия

София - град

София А

Том и Раздел

Том: VII , Раздел: