Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Аглика Николаева Николаева

Рег. № в КАБ

04687

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София А-Младост

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I