Регистър архитекти

Платена ППП за 2022 г.

арх. Вела Николаева Николова

Рег. № в КАБ

04681

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Д

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I