Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Ангел Дилянов Енкин

angel.enkin@gmail.com

Рег. № в КАБ

04668

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Е-Триадица

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Допълнителни сертификати (1)
Проектантски бюра
ЕКА Студио ЕООД