Регистър архитекти

Платена ППП за 2019 г.

арх. Румен Руменов Йотов

За контакт

Адрес

Рег. № в КАБ

04488

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Е-Лозенец

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I