Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Божидар Емилов Вучев

Рег. № в КАБ

04456

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Е-Триадица

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I