Регистър архитекти

Платена ППП за 2022 г.

арх. Божидар Емилов Вучев

Рег. № в КАБ

04456

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Е

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I