Регистър архитекти

04291 Платена ППП за 2020 г.

л.арх. Мария Петкова Грозева

За контакт

Адрес

l.arch.grozeva@gmail.com 0884701736

Рег. № в КАБ

04291

Професионална квалификация

Ландшафтен Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : Столична община

Регионална колегия

София - град

София Ж-Младост

Том и Раздел

Том: IV , Раздел: II