Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Костадин Славчев Попов

Рег. № в КАБ

04281

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Г-Красно село

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
НЮ ЛЕЪР – Костадин Попов ЕТ