Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Борислава Александрова Манчева-Велкова

Рег. № в КАБ

04232

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Б-Люлин

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Допълнителни сертификати (1)