Регистър архитекти

Платена ППП за 2019 г.

л.арх. Калинка Цветанова Станкова

За контакт

Адрес

Рег. № в КАБ

04068

Професионална квалификация

Ландшафтен Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Ж-Младост

Том и Раздел

Том: IV , Раздел: I