Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

л.арх. Александър Манчев Калев

Рег. № в КАБ

04042

Професионална квалификация

Ландшафтен Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Ж-Искър

Том и Раздел

Том: IV , Раздел: I