Регистър архитекти

Платена ППП за 2019 г.

л.арх. Ивайло Димитров Мизов

За контакт

Адрес

Рег. № в КАБ

04011

Професионална квалификация

Ландшафтен Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Ж-Красно село

Том и Раздел

Том: IV , Раздел: I